અવલાકન અન ચમકાર

0 comments
Reading Time: 9 minutes

આણ રાજ કરીઅ ત કામાનુ  ર અન ભવિય ર યા  ન યા  રિણામ થાય છ. સાથમ આ  કઈ કઈ બાબતાન શ કર છ ત બધાની આણન કના છ ખરી?  હાય તા છી આણ ત દરક બાબતન યાય આીઅ છીઅ? ઉતાવળમા  ાસથી કા  રહી ગયુ  ક કમ ત સમજવા માટ આણ થાડુ  થાભીન-ાછળ વળીન અવલાકન કરીઅ છીઅ? ાછળ તી વખત તમા  સારી અન ખરાબ બાબતા આણ કઈ રીત ઈઅ છીઅ? ાછળ વળીન અવલાકન કરવુ    તટલુ  ખમી ણ છ… આ જ વિષય અમારી ાછલા અઠવાડિયાની ાડકટ ટીમ સાથની અક મિટિગમા  લવાયા હતા.

અમ અટલા સારા યવસાયમા  ક તના મન ગવ થાય છ અન ખુશી ણ થાય છ. અહીં રાજના દિવસ અલગ હાય છ. નવા હાય છ. રાજ યા  કા  બનતુ  છ, નવી બાબતા ઊજતી હાય છ. ભારતમા  દુનિયાભરમા  ચાલતી હાય છ. યાજનાબ રીત નિયાજન અનુસાર કામા ચાલતા  છ. અ યા  ાસાટ ગુમ થાય, વિદશમા  બીમાર ડ, અકાદ થળ લડલાઈડ થાય, યા  મારચા અથવા રતા રાકા થાય… આવી અચાનક આવી ડનારી દરક મુકલીઆ ર શુ  કરવી ઈઅ ત ણ ની હાય છ. ત માટ અમારી ગટ રિલશન ડિાટમટ અન ડટિનશન મનજમટ ડિાટમટની ટીમા ચાવીસ કલાક અમારા ટુર મનજસ અન યા  લાકલ અસાસિયટસ સાથ ડાયલી હાય છ. આ ટીમા સુ  સમવયથી ાતાતાની જવાબદારી સ  હાય છ. આથી જ અક સમય યુરામા  ા  અમરિકામા   વીસ, સાઉથ ઈટ અશિયામા  ચાસ અન કામીર કુલુ-મનાલી લહ લડાખ નાથ ઈટથી દક્ષિણ બાજુ આ  સુધી સાથી સવાસા સહલગાહ યવથિત ચાલતી હાય છ અન સાથી મહવૂણ અ છ ક યટકા આન   છ. હાલમા  ગટ રિલશનની ટીમમા  થયલી શિા ાટીલ રિયુ મિટિગમા  બાલી ડી, ‘આણા ટુર મનજસ શુ  કર ટુર ર કાણ ણ, ર  આવલા ાની હાચ તરીક આણા ગટન ફાન કરુ   તમના આન  અન આણા ટુર મનજસ વિશ અય  સ  આલા રિમાક સા  આણ બધા મળીન અક બહ સારુ  કરી રા  તના ગવ થાય છ. મન ણ આઈ અમ અટ ધ રાઈટ લસ અવુ  લીધ મહસૂસ થાય છ. શિા ાટીલના રિમાક કડિડ હતા ર  આગનાઈઝશનની થિી મહવના હતા. નવી ટીમ મબરન આવુ  થવુ  સ  વાત છ. આગનાઈઝશનમા  આવ-ય છ, ર  જઆ દીઘકાળ રહ છ તમન સતત આ સ ???ાષ મળતા રહ તા અયુઅલી વીણા વડના આકટા ઉમ રીત વાગતા રહશ. છલા   વષમા  વડ યટન ક્ષમા  ઊભુ   તના કરતા  વાત અ છ ક ત આખી ટીમ વીણા વડના નતિક મૂયમાનન કડી રાખીન સ  કળવવામા  સફળ રહી છ. હજુ ણ લા  મજલ કાવાની છ. હજુ હમણા  નાનુ     તનુ  બનવા બહ વાર લાગશ અન ત માટના સ  શા  સમતિતા અમારા બધામા  ડવાની છ.

‘બાય અડ લાજ હવ દરક વીણા વડ ટીમ મબરન જનુ   સમયુ  આણ શુ  રા છીઅ? આણી ાસથી આગનાઈઝશનન શુ  છ? આણા કામમા  અ  રિઝટ શુ  છ ત દરકન ણ છ. ટૂ   દરક મનજર અન ુમન રિસાસની ટીમ તમના  ચાખી રીત ાર ાડા  આ વીણા વડના ‘લય તરફ હાચવાના હલા ડાવ છ, ફટ માઈલટાન. થાડા સમય ૂવ સતર   સ  વાસલકરના લખમા    વાય માથામા  ગયુ  ‘દરક માણસન ાત શુ  છ તની માટ ભાગ ણ હાય છ, ર  આણ ત શા માટ કરીઅ છીઅ ત યા  ખબર નહીં હાય યા  ત બાબત-કામ ૂણ થતા  વષ-દાઢ વષ ૂવના લખમા  વા   આવ છ, ર  ત છી કાઈ ણ બાબતના હતુ અથવા ઉશ  થવા માટ અમ તના અટલી વાર ઉયાગ કયા છ ક ૂછા જ નહીં અન તના બહ ફાયદા થયા છ. ી વાસલકરના ખાસ આભાર.

હાલમા  વડના અન દરક ટીમ મબરના વાસ ‘શુ  સમયા છી ‘શા માટ તરફ શ થયા છ અથવા કયા છ. અમારી ાડકટ ટીમની મ  મિટિગના આ વખતના અજડા ત જ હતા. ાડકટ ટીમ અટલ આમ વા જઈઅ તા આગનાઈઝશનમા  મહવના ડિાટમટ છ. રાજ નવુ   શાધનારી ટીમ અન ત શાધવુ  ડ છ, કારણ ક આજ યટન ક્ષમા   બાડસના વીણા વડ તરફ વાના કિાણ સારા છ. બધા આણી ાસ અક સારી સ  તરીક જુઅ છ યાર આણી જવાબદારી વધી ય છ. સતત અલગ અન સફળ અવુ   કરતા   છ. આજ વીણા વડ ાસ અમરિકાની અકથી અક વીસ કારની ગુ ટુસ, યુરાની ગુ ટુસ માટ   કારના સફળ સહલગાહ કાયમ, સાઉથ ઈટ અશિયાની ીસ કારની સહલગાહ, ભારતની ચાસ કારની સહલગાહ અન હરથી વધુ કટમાઈડ હાલીડ આઈટિનરીઝ છ, જ વબસાઈટ ર વા મળ છ યાર કાઈ ણ આચયમા  વિના રહતા નથી. ટૂ   વડ માટ જ નહીં ણ યટન ક્ષના કાઈન ણ આ અલગ અલગ કકતાૂણ કાયમના ફાયદા થાય છ. વીણા વડ ાસ કટમાઈડ હાલીડ ડિાટમટ છ છતા  અનક મિા ાતાતાના કાયમ બનાવીન ણ જતા હાય છ. “તમન મારી સલાહ અવી હાય છ ક હલા વીણા વડની વબસાઈટ રના કાયમ જુઆ, યા  અનુકૂળ અક કાયમ તા મળશ જ, તના અયાસ કરીન તમારા કાયમ ની કરા. સમય બચશ અન કાયમની આ  ણ સારી રીત કરી શકાશ. ભૂલ નહીં થશ. આ ઉમામ કાયમ તયાર કરવાનુ  અમારી ાડકટ ટીમ કરતી હાય છ. ગમ તટલા ઉક કાયમ હાવા છતા   વષ અલગ અલગ બદલાવ કરવા ડ છ. યટન થળ બદલાવ આવતા હાય છ, અમુક બાબતા આઉટડટડ થઈ ય છ તા અમુક નવસરથી આવ છ. યટકાના ટડસ બદલાય છ, સમય અનુસાર સ  બદલાતી રહ છ, આ બાબતાના અયાસ કરવા ડ છ. આ બધા  ખરખર તા આગટમા  થયા હાત, કારણ ક અમ સટબરમા  સહલગાહ લાચ કરી હાત.

હવ આગામી ગલુ  વધુ યાક બનાવવાનુ   કરળ અમારુ   છ. અમ-અમારા યટકા-અમારા કરળના હાટલિયસ-ટાસાટસ અમ બધા જ કરળની યટન માટની મહવની સીઝન તરફ મીટ મા  બઠલા હતા યાર યા    ૂર બધાની આશા ર ાણી ફરવી દીધુ  કરળનુ  કરવા માટ આટાબરના હલા અઠવાડિયામા  હ  સુધીર અન અમારી ટીમ કરળમા    કરળ ૂણ રીત ાટા ર આવલુ  આન  થયા, ર  દિવાળીની માટી સીઝન ઈઅ તટલી સારી નહીં રહી. આમ છતા  અરવઝ, ઈડિગા અરલાઈસ, ાઈસ જટ અમ બધાઅ બહ સહયાગ આયા. તમણ યટકાની ભવિયની સહલગાહ માટ ટિકિટના ઉયાગ કરવાની રવાનગી આીન અમારી ર અન અમારા યટકા ર કાિ દશાવી ત સારુ   ક અમારા અક કરળના અસાસિયટ મયા યાર જ બાયા ત દય સુધી વદના આી ગયુ  ‘તમન અક કરળ સટર અક સીઝનમા  ચાલ તા ફરક નહીં ડશ, ર  અમ તમારા યટકા ાસ મીટ મા  બઠા છીઅ તમણ શુ   તમન અનક છ, ર  અમારા માટ ફત તમ છા. તમન તવુ  થવુ  છ, ર  કરળ વીણા વડ માટ અક બિઝનસ સટર તરીક અય  મહવનુ  અન કરળ જવી લીલીછમ સુજલામ સુફલામ નસુખદ સિ અમારા યટકાન ણ તટલુ  ઈઅ છ. ‘કરળ નહીં યુ  તમ શુ   અટલુ  મહવનુ  ર  રિથિતિ અલગ હાવાથી મ મારા વિચાર મારી ાસ જ રાયા. તમની વદના અટલી માટી હતી ક યા    કામ આવવાનુ   ડિસબરથી કરળમા   યટકા કઈ રીત લઈ જઈ શકાશ અન યા  નુકસાન ભરાઈમા  કઈ રીત આી શકાશ ત માટ અમારી ાડકટ ટીમની જવાબદારી વધી ગઈ છ. આન  વાત અ છ ક કરળની સહલગાહ શ થઈ ચૂકી છ અન હવ 5 સહલગાહ યા  કરળની સહલગાહ વધારવાનુ  કામ થયુ  ર ?ુ ત ‘શા માટ કરવાનુ  તના હતુ  થવાથી હવ ત જ કામ અલગ અનુભૂતિ આશ.

કરળના  કામીર ન, યુરા-ડાલરની વિ, ડીઝલની કિમતમા  આ બાબતાન લીધ સટબર આટાબર થાડા શુક રા હતા. અરલાઈન ઈડટી-હાટલ ઈડટી-યટન સ  અમ બધા જ ચિંતામા  ગયા   હવ રિથિતિ સુધરી રહી છ. અ-ડાઉન ચાલુ રહશ જ, શ  અથવા સફળતાથી ફડ્ઢલી નહી જવુ  ત જ રીત નિંદાથી અથવા નિફળતાથી નિરાશ નહીં થવુ  અ કળવણી આગનાઈઝશનના દરકમા  યટન ક્ષમા  અટલી સારી નહાતી છતા  ટીમ તટલા જ ઉસાહથી અન આશા સાથ કામ કરતી હતી. ધ આર નાઉ રડી ટુ ટક આન અનીથિંગ અડ અવરીથિંગ. લય અક જ, યટકાન આન  આીન ભારતમા  માટી-બધાની મનગમતી ટાવલ ક  બનવાનુ  ત કરતી વખત વનમા  આથિક-શારીરિક-માનસિક ીમ  ત  શા  અન સ  મળવીન સફળ થવાનુ

કામીરના લાલ ચાકમા  વખત હ  મારા તિા અક દુકાનદાર સાથ બાલતા   તણ કુ  ‘સીઝનમા  જ આવ છ ણ તમ આફફ સીઝનમા  છા ત અમાર માટ મહવનુ  અમારી આફફ સીઝનની રારાટીની ચિંતા તમ મટાડા છા, અલાહ આકા સલામત રખ. તનુ  વાય આજ ણ મન યાદ છ. અન ખરખર તા તમા  નિમાણ થઈ, ‘લા સીઝનની લા ાઈસની સહલગાહ. આન કારણ અમારુ    બધાનુ  ભલુ   ભારતમા  ા ઠ દિવસનુ  અમલ કરવામા  સફળ રા  અમારા ચારસાથી વધુ ટુર મનજસ અમારી અસલ વથ છ. તમના હાથામા  કામ હાવુ  અમારી જવાબદારી છ. યટકા માટ ઉક સહલગાહ કાયમ આ  અન તની સાથ દુનિયાભરના સલાયસ, અમારા ટુર મનજસ અન સ  વીણા વડ ટીમ માટ નવી નવી સહલગાહ લાવીન કામ નિમાણ કરવુ  જ અમારા ાડકટ ડિાટમટના હતુ અન ઉશ છ. અક વાર ત સમયુ  છી આણ કરીઅ ત કામા આન  બની ય છ. આ મિટિગના હલા ાઈટ હતા, જ સાય થયા હતા. આગામી ાઈટ ચમકાર હતા, જ વિશ આગામી રવિવાર વાત કરીશુ

Gujarati

Leave a Comment

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.

*