South East Asia Gallery

Photo Gallery

ASTJ-201116 Mahesh Katke
ASJW-051116 Mayura Belwale
ASTW-041116 Suvidha Desai
ASTJ-301016 Amit Soman
ASTW-281016 Atul Palkar
ASJW-170916 Sagar Mhatre
ASJW-090916 Rakesh Pawar
ASTJ-300816 Atul Palkar
ASTJ-210816 Akshay Vaidya
ASHS-140816 Akhilesh Shinde
ASSM-140816 Sandesh Wagh
ASMS-130816 Prashant Save
ASJW-120816 Mahesh Katke
ASJW-220716 Sunil Yadav
ASJW-300616 Suvidha Desai
ASSM-260616 Aditya Boite
ASTJ-250616 Swapnil Deshmukh
ASJW-240616 Rakesh Pawar
ASJW-100616 Amit Sawant
ASTJ-070616 Sagar Mhatre
ASJW-050616 Mahesh Katke
ASSM-050616 Kunal Kharat
ASST-040616 Shailesh Loke
ASSM-290516 Gurdeep Kaur
ASTJ-280516 Abhishek Dnyane
ASTH-280516 Daivat Panhale
ASTZ-280516 Sandesh Wagh
ASTJ-270516 Preeti Madan
ASJW-270516 Amol Sathe
ASJW-260516 Sagar Mhatre
ASSM-250516 Kunal Kharat
ASTA-ASTS-240516 Prajakta Devaskar
ASTA-ASTT-240516 Prajakta Devaskar
ASTJ-230516 Prathamesh Patade
ASTJ-220516 Megha Shinde
ASSM-220516 Karishma Gomate
ASJW-220516 Shailesh Loke
ASJW-210516 Atul Palkar
ASTJ-210516 Bhavana Sawant
ASTH-210516 Vaibhavi Soman
ASSG-190516 Sneha Kulkarni
ASTJ-170516 Sandeep Dhonde
ASSM-150516 Prajakta Devaskar
ASJW-150516 Manasi Thite
ASGR-150516 Gurdeep Kaur
ASHS-150516 Rashmi Masne
ASHS-140516 Kunal Kharat
ASTJ-140516 Namrata Salunke
ASTZ-140516 Sagar Mhatre
ASJW-120516 Amol Sathe
ASSM-110516 Karishma Gomate
ASTJ-100516 Preeti Madan
ASJW-100516 Kunal Kharat
ASTJ-090516 Puneet Karmarkar
ASTJ-080516 Megha Shinde
ASGR-080516 Shailesh Loke
ASTJ-070516 Maithili Sonpatki
ASTJ-060516 Sneha Kulkarni
ASJW-060516 Shilpa Ranade
ASTW-ASHP-060516 Harshal Pansare
ASHA-060516 Sandeep Dhonde
ASJW-050516 Atul Palkar
ASTJ-010516 Preeti Madan
ASSG-050516 Prajakta Devaskar
ASTJ-300416 Arvind Jadhav
ASTH-300416 Amol Sathe
ASJW-290416 Yogesh Nichite
ASSG-280416 Shailesh Loke
ASTZ-280416 Sagar Mhatre
ASHA-280416 Rahul Desai
ASTJ-260416 Viraj Guhagarkar
ASJW-240416 Rashmi Masne
ASTJ-ASHP-220416 Deepak Jadhav
ASTJ-220416 Raj Gavas
ASTA-170416 Arvind Jadhav
ASSM-170416 Atul Palkar
ASSM-100416 Sachin Kawale
ASJW-100416 Rakesh Pawar
ASJW-080416 Sagar Mhatre
ASTJ-050416 Sunil Yadav
ASJW-030416 Amit Dixit
ASHS-010416 Sagar Gurav
ASTH-300316 Atul Bhobe
ASSM-270316 Akhilesh Shinde
ASJW-250316 Amit Kunte
ASSG-240316 Mahesh Katke
ASSG-190316 Rajesh Salvi
ASJW-180316 Yogesh Nichite
ASHA-120316 Amit Dixit
ASJW-110316 Akhilesh Shinde
ASJW-040316 Sagar Gurav
ASHA-270216 Aditya Bhoite
ASJW-260216 Atul Palkar
ASHS-200216 Yogesh Nichite
ASJW-190216 Rakesh Pawar
ASTH-170216 Sagar Gurav
ASHA-130216 Harshal Pansare
ASHA-060216 Sunil Yadav
ASJW-050216 Prashant Potdar
ASHA-300116 Chetan Surve
ASJW-290116 Rajesh Salvi
ASBJ-240116 Manveer Talekar
ASJW-240116 Amit Dixit
ASSG-230116 Yogesh Nichite
ASJW-150116 Kamlesh Sawant
ASSM-100116 Sagar Gurav
ASJW-090116 Atmaram Lad
ASHA-020116 Jaswandi Sahu
ASHA-311215 Akhilesh Shinde
ASHA-291214 Raj Gavas
ASTH-291215 Preeti Madan
ASJW-281215 Chetan Surve
ASHS-271215 Ashish Dandekar
ASHS-271215 Sunil Yadav
ASJW-271215 Aditya Bhoite
ASJW-261215 Atul Bhobe
ASTH-251215 Ankita Dhage
ASJW-241215 Kamlesh Devrukhkar
ASJW-241215 Samir Narkar
ASSH-241215 Kaustubh Walavalkar
ASTZ-241215 Amit Dixit
ASSG-241215 Sheetal Banavali
ASJW-241215 Amit Sawant
ASHA-241215 Kunal Kharat
ASJW-231215 Mehul Ghosalkar
ASJW-231215 Ulka Patwardhan
ASJW-211215 Bhakti Chitnis
ASJW-201215 Akhilesh Shinde
ASTW-201215 Raj Gavas
ASSM-191215 Rakesh Pawar
ASJW-181215 Bhushan Gupte
ASHP-121215 Rajesh Salvi
ASSH-101215 Samir Narkar
ASTJ-051215 Akhilesh Shinde
ASHA-031215 Sunil Yadav
ASTJ-021215 Atul Bhobe
ASVP-281115 Vivek Kochrekar
ASTJ-181115 Vinayak Nayak
ASTJ-161115 Priyanka Patil
ASTJ-151115 Karishma Gomate
ASTJ-151115 Pratima Phadke
ASTW-151115 Shilpa Ranade
ASTW-141115 Kaustubh Walavalkar
ASST-141115 Prajakta Belarpurkar
ASHS-141115 Amit Dixit
ASSH-141115 Kamlesh Devrukhkar
ASSG-141115 Roshni Tiwari
ASSG-121115 Sheetal Banavali
ASTJ-091115 Suvidha Desai
ASTW-081115 Vinayak Nayak
ASJC-061115-ASCS-141115 Sunil Yadav
ASHS-061115 Samir Narkar
ASTJ-051115 Shweta Ahire
ASHA-251015 Akhilesh Shinde
ASSM-160815 Arvind Jadhav
ASTJ-150815 Dheeraj Chaudhari
ASJW-140815 Amit Sawant
ASHA-130815 Atul Palkar
ASTJ-130815 Sandesh Wagh
ASTJ-260715 Rakesh Pawar
ASTW-240715 Akhilesh Shinde
ASTJ-200715 Aditya Bhoite
ASSM-190715 Amit Dixit
ASTH-150715 Atul Palkar
ASTJ-120715 Yogesh Nichite
ASJW-100715 Sunil Yadav
ASTJ-060715 Samir Narkar
ASGR-290615 Akhilesh Shinde
ASSM-220615 Nilesh Mhaske
ASHA-210615 Mahesh Katke
ASJW-190615 Sachin Temak
ASJW-170615 Rahul Desai
ASHA-140615 Subodh Jadhav
ASJW-110615 Sagar Gurav
ASHS-100615 Arvind Jadhav
ASTJ-080615 Harshad Pansare
ASHA-070615 Shweta Ahire
ASSM-070615 Akhilesh Shinde
ASTW-070615 Viraj Guhagarkar
ASHS-060615 Chetan Surve
ASSG-050615 Yogesh Nichite
ASJW-050615 Amit Dixit
ASJW-040615 Nilesh Mhaske
ASTJ-040615 Dheeraj Chaudhari
ASJW-030615 Sagar Mhatre
ASHS-020615 Arvind Jadhav
ASJW-020615 Amit Sawant
ASTJ-020615 Kaustubh Walavalkar
ASSM-310515 Sagar Gurav
ASHP-310515 Atul Palkar
ASHA-310515 Kunal Kharat
ASJW-310515 Aditya Bhoite
ASTJ-310515 Ajay Sundaram
ASTJ-300515 Shweta Ahire
ASJW-300515 Mahesh Katke
ASTJ-290515 Shweta Ahire
ASSG-290515 Rasmi masne
ASJW-280515 Ulka Patwardhan
ASTH-270515 Bhakti Chitnis
ASTJ-270515 Prajakta Belapurkar
ASJW-260515 Suvidha Desai
ASSM-260515 Manasi Thite
ASTJ-250515 Amol Sathe
ASGR-250515 Harshal Pansare
ASSH-240515 Sheetal Bandekar
ASSM-240515 Neeraja Kulkarni
ASHS-230515 Yogesh Nichite
ASJW-230515 Sagar Mhatre
ASJW-220515 Arvind Jadhav
ASSG-220515 Dipiksha shah
ASJW-210515 Harshita Khule
ASJW-210515 VInayk Nayak
ASTZ-210515 Dheeraj Chaudhari
ASSM-190515 Subodh Jadhav
ASGR-180515 Sachin Temak
ASJW-170515 Mahesh Katke
ASHA-160515 Amit Sawant
ASHS-160515 Akhilesh Shinde
ASHS-150515 Akhilesh Shinde
ASST-150515 Prajakata Belapurkar
ASTJ-150515 Ajay Sundaram
ASJW-150515 Rashmi Masne
ASTZ-140515 Suvidha Desai
ASTH-130515 Preeti Madan
ASTH-130515 Preeti Madan
ASJW-110515 Sagar Mhatre
ASTJ-110515 Kaustubh Walavalkar
ASSM-100515 Mitali Shivalkar
ASTW-100515 Arwind Jadhav
ASTW-100515 Shilpa Acharya
ASJW-090515 Yogesh Nichite
ASTJ-090515 Bhanupriya Phatak
ASHS-090515 Amit Sawant
ASJW-090515 Rajesh Gracias
ASHS-090515 Amit Sawant
ASJW-080515 Dheeraj Chaudhari
ASSG-080515 Roshni Tiwari
ASTJ-070515 Ajay Sundaram
ASTZ-070515 Vinayak Nayak
ASTW-060515 Sachin Temak
ASJW-050515 Mahesh Katke
ASTH-050515 Manasi Thite
ASTJ-050515 Prajakta Belapurkar
ASGR-040515 Aditya Bhoite
ASTJ-030515 Shweta Ahire
ASSM-030515 Kaustubh Walwalkar
ASJW-020515 Suvidha Desai
ASJW-010515 Akhilesh Shinde
ASTJ-010515 Bhushan Gupte
ASJW-280415 Bhakti Chitnis
ASGR-270415 Sagar Gurav
ASHA-260415_Atul-Palkar
ASTJ-260415 Mahesh Katke
ASTW-260415 Amit Sawant
ASTJ-240415 Rahul Desai
ASJW-220415 Aditya Bhoite
ASTH-220415 Dheeraj Chaudhari
ASJW-210415 Amit Dixit
ASJW-200415 Akhilesh Shinde
ASTJ-200415 Yogesh Nichite
ASSM-190415 Amol Salgar
ASTT-180415 Neil Patil
ASWT-180415 Shweta Ahire
ASJC-ASCS-170415 Sunil Yadav
ASHS-170415 Jaswandi Sahu
ASSG-170415 Rajesh Salvi
ASJW-170415 Rajesh Gracias
ASJW-170416_Yogesh-Nachite
ASSM-120415 Sagar Gurav
ASTH-080415 Atul Bhobe
ASTJ-060415 Bhushan Gupte
ASJW-030415 Atmaram Lad
ASSM-290315 Nilesh Joshi
ASJW-280315 Amol Salger
ASJW-280315 Amol Salgar
ASSG-270315 Amit Sawant
ASSH-270315 Raj Gavas
ASST-270315 Sagar Gurav
ASTZ-260315 Rakesh Pawar
ASTJ-230315 Amit Dixit
ASHA-220315 Amit Soman
ASJW-200315 Sachin Mayekar
ASTJ-ASHA-150315 Akhilesh Shinde
ASTW-150315 Rajesh Gracias
ASJA-100315 Amol Salgar
ASHA-080315 Suvidha Desai
ASTJ-020315 Raj Gavas
ASHA-010315 Sagar Gurav
ASJW-270215 Mehul Ghosalkar
ASSM-260215 Deepika Kadam
ASTJ-230215 Sunil Yadav
ASHA-220215 Anklesh Shinde
ASJW-210215 Amit Dixit
ASTH-180215 Aditya Sathe
ASTJ-160215 Atmaram Lad
ASHA-150215 Dinesh Bandivdekar
ASJW-140215 Rajesh Gracias
ASTJ-090215 Rakesh Pawar
ASJW-070215 Atul Bhobe
ASTJ-020215 Bhushan Gupte
ASJW-310115 Nilesh Joshi
ASHA-250115 Akhilesh Shinde
ASSM-250115 Amit Sawant
ASHS-240115 Amit Dixit
ASJW-240115 Samir Narkar
ASSG-230115 Rakesh Pawar
ASTH-210115 Prashant Podar
ASTJ-190115 Rajesh Gracias
ASGR-170115 Sagar Gurav
ASJW-160115 Sunil Yadav
ASTJ-ASHA-110115 Chetan Surve
ASJW-100115 Rakesh Pawar
ASTJ-050115 Akhilesh Shinde
ASHA-05015 Raj Gavas
ASHA-040115 Amit Sawant
ASJW-020115 Aditya Sathe
ASJW-281214 Rajesh Gracias
ASJW-281214 Rajesh Salvi
ASGR-271214 Nilesh Joshi
ASTH-271214 Vinayak Nayak
ASSG-271214 Sagar Gurav
ASWT-ASTJ-271214 Ulka Patwardhan
ASHS-261214 Ashish Dandekar
ASJW-271214 Prashant Handore
ASJW-261214 Atmaram Lad
ASJW-261214 Chetan Surve
ASST-261214 Suvidha Desai
ASHA-251214 Sheetal Bandekar
ASJW-251214 Dinesh B
ASTZ-251214 Amit Soman
ASSM-241214 Sneha Kulkarni
ASTW-241214 Atul Bhobe
ASJW-231214 Prashant Handore
ASJW-231214 Rakesh Pawar
ASJW-221214 Akhilesh Shinde
ASSG-221214 Shilpa Acharya
ASTW-211214 Amit Sawant
ASJW-211214 Bhushan Gupte
ASGR-201214 Sachin Mayekar
ASSM-161214 Viraj Guhagorkar
ASHA-151214 Amol Salgaur
ASHA-101214 Chetan Surve
ASHA-081214 Bhushan Gupte
ASJW-041214 Aditya Sathe
ASHS-271114 Rakesh Pawar
ASHS-231114 Sunil Yadav
ASTH-221114 Kamlesh Devrukhkar
ASJW-201114 Amit Dixit
ASJW-201114 Atmaram Lad
ASHS-161114 Nilesh joshi
ASJC-061114 Vivek Kochrekar
ASJW-061114 Prashant Handore
ASJW-061114 Rajesh Salvi
ASTH-061114 Rajesh Gracias
ASTW-021114 Amit Sawant
ASGR-011114 Sunil Yadav
ASJW-281014 Atul Bhobe
ASJW-281014 Ulka Patwardhan
ASSM-281014 Nilesh Joshi
ASBJ-271014 Vivek Kochrekar
ASST-271014 mit Dixit
ASJW-271014 Dinesh Bandivadekar
ASSM-261014 atmaram lad
ASJW-261014 Aditya Sathe
ASGR-251014 Sagar Gurav
ASTH-251014 Sameer Gorhe
ASHS-241014 Jaswandi Gaikwad
ASJW-241014 bhushan gupte
ASJW-231014 Suvidha Desai
ASTZ-231014 Rajesh Gracias
ASJW-211014 Raj Gavas
ASJW-201014 Amit Sawant
ASTW-191014 Samir Narkar
ASJW-191014 Akhilesh Shinde
ASSM-191014 Rakesh Pawar
ASHS-191014 Amit Dixit
ASJW-181014 Chetan Surve
ASJW-171014 Raj Gavas
ASJW-081014 Sagar Gurav
ASJW-021014 Bhushan Gupte
ASSG-021014 Sunil Yadav
ASJW-250914 Rajesh Gracias
ASSM-140914 Rajesh Salvi
ASJW-120914 Rakesh Pawar
ASJW-110914 Ashish Dandekar
ASSG-140814 Sagar Gurav
ASJW-130814 Sunil Yadav
ASJW-310714 Amit Dixit
ASSM-200714 Rajesh Gracias
ASJW-170714 Amit Sawant
ASGR-130714 Rakesh Pawar
ASHA-070714 Atul Palkar

Expert

Amit Sawant

Having been in the tourism industry for 5 years, Amit ably handles Kashmir & SEA sectors. Good sense of humour, patience, a good listener & thorough destination knowledge are few of his strengths. He is a good dancer & singer and also a talented photographer. He is passionate about cricket & swimming. He is organized, enthusiastic, matured and has a good sense of handling different kinds of people. According to him, Veena World is the best organization in the tourism industry, which offers freedom to work & also express yourself.

Chetan Surve

Good personality, polite and jovial, Chetan has been in the tourism industry from the past 8 years. He started of with Sikkim Darjeeling sector and then moved on to South East Asia, Africa & Nepal- Bhutan. When not on tour, he is in office assisting at exhibitions or conducting destination training. Thorough destination Knowledge, good sense of humour, and positive thinking are his strengths. He believes that Veena World is the perfect place that gives everyone an equal shot at growth.

Amit Dixit

Amit has been in the tourism industry from the past 13 years. He started off with tours to Himachal and Rajasthan and now conducts tours to South East Asia. With good destination knowledge, politeness and helping nature he woos his guests. He has a very good sense of humor.

Anklesh Shinde

Anklesh Shinde has been in the tourism industry from the past 4 years. Well groomed, pleasant and a good sense of humor are the attributes that make him a good tour manager. He conducts tours to South East Asia and assists the Channel Sales Management team when not on tour. Having handled visa function earlier, his knowledge of the same is excellent. He is also passionate about cricket. To quote him, Veena World is just like a second home for us. The +ve attitude in every team member makes me eager to work here.

Deepika Kadam

Cheerful, pleasant and composed is what describes Deepika the best. Been in the industry for the past 6 years, she started of by conducting tours to South East Asia and then moved on to Europe and is an expert at conducting Specialty tours like Women's Special and Seniors' Special. She is also a good dancer and loves to play the dhol. To quote her, 'it's a pleasure to be a part of VEENA WORLD as I have grown professionally and personally with the company. It has given me a lot. I am always proud to call myself a Veenaite.

Rakesh Pawar

Rakesh handles the sectors of Rajasthan, Kashmir, Chardham, SEA & Dubai. Having an experience of 8 years, Rakesh is a very down to earth, polite and accommodating individual. His knowledge of the sectors that he handles is commendable. He is always ready to help which makes him a good sales person and his follow up is impressive too.

Ulka Patwardhan

Ulka conducts tours to Kashmir, Leh, South East Asia and Europe. With an experience of 3 years, she is somebody you definitely cannot miss and most definitely cannot forget. She is vivacious, entertaining, talkative and funny. A very successful Mangalagaur performer, she is pursuing the vocation professionally too. She feels proud to be a part of Veena World as there is no politics or any kind of discrimination. She reckons Veena World is progressive in all elements & she is confident about her secure future..

Sachin Temak

Calm, polite, with a smile on his face and a song on his lips is how best one can describe Sachin. He has been conducting tours from the past 7 years. Along with Indian destinations he expertly handles Thailand sector. Good communication skills, instant decision making & thorough destination knowledge are his strengths. Trekking & biking are his passions. He can sing and has got an excellent voice. He feels proud to be a part of the team & is conô€€¥dent that his future is secure with a progressive organization like Veena World.

Yogesh Nichite

Soft spoken and warm, Yogesh has been conducting tours to Kashmir, Kerala, Andaman, Chardham, Amarnath, South India and Ladakh. Apart from having a good knowledge of these sectors he also shares a great rapport with the local suppliers. He has been now promoted to International sector and conducts tours to Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Macau and Shenzhen. Good coordination skills and entertainment skills make him a great tour manager. He is fond of biking and photography.

Suvidha Desai

Suvidha entertains one and all with her funny frolics and spreads laughter wherever she goes. For 5 years now, she has been successfully conducting tours in South East Asia mainly Thailand Singapore and Malaysia. She is very friendly and shares an excellent rapport not only with Guests but also with the office team. She is enthusiastic and ready for all challenges. She is quite adventurous too.

Arvind Jadhav

Arvind has been in the industry for around 9 years. Soft spoken and with good communication skills, Guests always have good things to say about him. He has excellent knowledge about the destinations and is also a good orator, attributes that make him a good tour manager. He conducts tours to Nainital, Chardham and Kerala & has been promoted to International sector like Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Macau and Shenzhen. He is fond of trekking and photography. A good mimic and entertainer, people have a gala time with him on tour.

Aditya Bhoite

Aditya with 10 years' experience as a tour manager conducts tours to Rajasthan, Himachal, Chardham, Delhi and Agra in India. With the display of excellent performance, he was promoted to the International sector and now conducts tours to & Thailand sectors. He is very good at handling groups and coordinates perfectly. He can be given additional responsibility and be rest Assured that it will be fulfilled. He has a very good rapport with suppliers as well as colleagues. He is very fond of singing and plays table tennis.

Atul Palkar

Atul has been in the tourism industry for the past 8 years. He started with conducting tours to Kashmir, Rajasthan and Himachal and has now been promoted to Singapore, Thailand and Malaysia. Soft spoken, caring and very good destination knowledge are the attributes that make him a good tour manager. A concerned team member, he is always looking for improvement areas on our tour so that Guest satisfaction will always be on the high. He is fond of driving and playing cricket.

Dheeraj Chaudhari

Always smiling and calm is how one would see Dheeraj. He has been in the tourism industry for almost 9 years. At the onset, he conducted tours to Himachal, Rajasthan, Ladakh, Kailash, Nepal and now has been promoted to conduct tours to Singapore, Thailand and Malaysia sector. He is passionate about swimming and singing. According to him Veena World is an organization that has good working environment & great work culture.

Harshal Pansare

Harshal has 10 years’ experience as a tour manager and handles sectors like Kerala, Kashmir, Chardham, Amarnath, Karnataka, Andaman and South India. He has been promoted to the International sector and now conducts tours to Singapore, Thailand and Malaysia. A good decision maker, he handles various situations on tour in a sensible manner. He loves to go on long drives. According to him, Veena World is a great organisation and on the right track to become the biggest travel company in India

Nilesh Mhaske

Nilesh handles the sectors of Rajasthan, Nainital, Leh Ladakh, Ooty, Kodaikanal & Thailand. He has an experience of 6 years in tourism. An entertaining personality by nature, a cricket lover with a perennial smile on his face, he shares a very good rapport with the suppliers of his sector and also with his colleagues. He feels he couldn't have worked with a better and bigger organisation than Veena World, where all his dreams have come true.

Sandesh Wagh

Sandesh has been conducting tours since the past 9 years and is an expert in Sikkim Darjeeling, Himachal, Rajasthan and Chardham. He is down to earth, pleasant and soft spoken and therefore it is easy to like him. And these are the attributes that endear him to our guests. He was also one of our first tour managers to conduct tours to Bhutan and has now been promoted to take tours to Singapore, Malaysia and Thailand. He loves adventure. He feels Veena World is creating milestones in the tourism industry with every step it takes.

Subodh Jadhav

Subodh has been conducting tours to Kashmir, Himachal, Rajasthan, Andaman, Leh Ladakh and Mauritius since the past 9 years. Always enthusiastic and happy to serve, he is one of his kind. With a smiling face and jovial demeanour, he is fun to be with. He has now been promoted to conduct tours to Singapore, Thailand and Malaysia. He is a good dancer and loves trekking, which keeps him entertained when not on tour

Samir Narkar

Along with Indian sectors Samir has conducted group tours for 9 years in Scotland, South East Asia, South Africa, Kenya, Zimbabwe and Europe. He also has an experience in handling events of the organization. He is pleasant, accommodating and easy to work with. Now he has decided to pursue his passion and is therefore a full time tour manager with Veena World. A funny guy with good communication skills, he loves travelling. For him, Veena World is like home.

Sagar Gurav

Sagar has been in the tourism industry from the past 3 years. The god gifted talent of entertaining others got him into the tour manager􀀶s pro􀀩le. He deftly conducts tours to South East Asia. He creates a fun 􀀩lled environment for which people always remember him. To add to it, he presents himself very well, is a good dancer and loves playing cricket. To quote him, 􀁈Veena World as an organisation has given me an opportunity to upgrade my knowledge and management skills. This has been bene􀀩cial in my personal growth and development.

Testimonials

Guest Experiences

Tour arranged by Veena World was fantabulous although very busy and tight. yes...can understand that Veena World tried to cover maximum sightseeing in limited period. And more importantly not to forget the man who guided us all through the way , Mr.Chetan Surve .bcoz it is not easy to handle everyone in our group right from kids (youngest 5yrs) to Sr Citizens (approx80yrs).He was helping ,understanding, patient & as cool as an ice temperament yet meticulous. hats off to him ...doing so well . To end my mail. ..I would reiterate date the tour with Veena World was awesome & a memorable one. Kindly update us with your tours at different places esp Europe since looking forward to visit next year & of course with same guide.


Dr.Shilpa Khanvilkar ASJW 15 November 2015

First of all on behalf of my family and myself I would like to say a big thanks for providing world class travel experience on this tour of Singapore (ASSG) conducted by Ms.Roshni Tiwari from 14th Nov 2015. It was Diwali time along with my family and kids, we really enjoyed each and every moment in this tour. Often we experience bad service at service oriented businesses. People often fail to live up to our expectations. However, there are times, when we do get excellent services and our needs are handled kindly and carefully. In such circumstances, we must acknowledge the services of the person and the business too. I am writing this letter as a humble note of appreciation for the quality service provided by your tour manager Ms. Roshni Tiwari. All my family and myself really enjoyed the company of Ms. Roshni Tiwari, I would also like to thanks her for a great group management and being a friendly tour manager. A complete dedication on her work, and careful watch on each member of the group during entire tour, she was amazing; at airports : either at the time of check in, or emigration, boarding the aircraft, customs etc ,she assisted very carefully to all the group members. All Sightseeing’s: Her very clear messages announced during tour made all our Sightseeing’s very easy. Even it was a vacation time and during huge crowds, she was managing the all group members very smoothly and comfortably. I also appreciate the services provided by M/S. Dreams Holidays-Kolhapur especially Ms.Urmila Khot. While making booking for this tour she explained all the details of tour Itinerary and made continue follow up until we left Kolhapur for this tour departure. My son Aareen would like to give an suggestion: During Singapore tour at least 2 days should be reserved for Universal Studios and you can adjust any other Itinerary of other day especially when we are travelling along with kids. Also you can introduce Singapore group tour especially for “Parents along with KIDS” having 2 days for Universal Studios. Once again I Thanks to entire team of Veena World for making this tour a memorable and a life time experience; in near future I would definitely choose Veena World for any of my travel plans.


Vijay Dulhani ASSG 14 November 2015

This feedback is regarding our Singapore Malaysia Thailand tour. Many many thanks for itinerary. It was very well organised. Tour manager Mr Sagar Gurav has done a fantastic job. Everyone in the group had the same feeling. Thank a lot for wonderful holidays.


Dr Snehal Purandare ASJW 12 November 2015

I am writing this after having a wonderful time at the Hong Kong-Macau-Shenzen tour with Mr.Samir Narkar as the tour leader. Till date I have planned and executed all my family vacations by myself (plus my wife) and found this kind of a group tour quite interesting. I have travelled to Singapore , Malaysia , Indonesia , Australia, Dubai all organized by myself ( tickets , stay , food , sightseeing and hiring self-driven cars in some locations like Australia , Singapore , Malaysia). Honestly speaking I am travelling for the first time with a group of 20 people overseas on a holiday with my family and I would like to pen down my views. Hats off to Samir to start with for handling the entire activity which I must say was quite intense BUT executed very professionally. The group comprised of seasoned tourists and needed a satisfactory reply to their queries and concerns which were more than aptly addressed by Samir thereby not causing any friction or arguments. All of us were in total SYNC with the tour programme and the tour manager. Samir converted the general ambience of the tour from a formal one to more friendly and like a family with interesting discussions, opinions and light jokes en route in between site to site which reduced travel fatigue and got the group members involvement. The local support by the local guides too was good. Lastly I must give credit to the planners of this tour programme at the Veena World’s back office to put up this entire act so that it could be executed with immaculate precision. Myself and my wife were in total switched off mode just flowing with the program unlike normally where I would be in the driver’s seat with my wife navigating in a new country. I want to congratulate Mrs. Veena Patil on setting up such an efficient organization in such a short period and can only ask the team to keep up the good job. We got to know from Samir about the signature holidays and the other group tours and are looking forward to vacationing with Veena World again.


Sanjay Valiya ASHS 07 November 2015

My experience with Veena World tour manager Shri Chetan Surve during the course of tour to Singapore, Malaysia and Thailand, was amazing, inspiring, fabulous and very very satisfactory.
Shri Chetan Surve is very sincere, adjustable and nice person. In future i will prefer to go with him.


ASJW Narayan Kabra 15 November 2015

I am Savita Atul Gujarathi from Baroda. We came back from tour Singapore, Malaysia & Thailand. It was amazing experience. We enjoyed a lot. Mr Sagar Gurav our tour manager was very helping & perfect in management, good in nature. We are satisfied with your management. This is our second experience with you. Before we visited Kerala. We are the only from Gujarat, I think. My suggestion to expand it in Gujarat!!


Savita Gujarathi ASJW 12 November 2015

A Big Thanks to Veena World & team. YOU gave us the most memorable experience of our life!! Our "Thai Jewels" trip. Our tour manager was Mayura Jadhav.
Let me first appreciate the professional manager in which the tour was planned, organized & executed. Simply wonderful. Hats-off to Mayura J for her efforts. She simply deserves a big cheer. We were stunned with her passion, enthusiasm & experience. Not an easy job living up-to everyone's expectations and keeping the folks together. But I believe she handled it exceptionally well. We felt cared !!! Wishing VW all the very best for future endeavours. We would love to plan our next vacation with Veena World.


Abhishek Warang ASTJ 12 November 2015

Thanks to Veena World for making our Singapore Jewels tour very wonderful and memorable......specially thanks tour manager Roshni Tiwari for arranging my birthday celebration. Excellent hotel stay.....nice food.....well planned city tour. There are no other words to say anything.....only Veena world. Again thanks a lot to Veena World


Santosh More ASSG 14 November 2015

We had a very wonderful and memorable trip. Everything was very well managed. Our tour manager Ajay Sundaram was very helpful. We have been part of various trips and would rate this very high. Also will rate Ajay very high and he is one of the best tour manager. Also Mama Tun at Thailand was very nice and helpful. She took good care of us. We completed all the sightseeing within time and with complete satisfaction. The group was good and we made good friends as well. Overall the trip was excellent and we surely look forward to such trips in future.

Few Points: a. Because we are Indians, you tend to book food at Indian restaurants, however it will be good if local cuisines are also available as an option.
b. More time would have been better at MBK Mall.


Suburamanian Ramchandran ASTJ 10 November 2015

We have just returned from our Thailand tour with Veena World. It was simply an amazing experience. It was our first foreign tour. So we were curious as to how it will be in terms of food and staying arrangements. But since it was Veena World, we were relaxed a bit. Because we had lovely experience for our Kashmir tour with Veena World. For Thailand Tour our tour manager was Mr Deepak Jadhav. He managed it very efficiently. He took care of each of us with personal touch. For all the small ones he became Deepak Dada. For us he was our friend. His hard work was admirable. Throughout the tour we got Indian food and staying was in luxurious hotels. We returned from tour with sweet memories. Thanks to Veena World & Deepak.


Awadhut Prabhudesai ASTH 11 November 2015

Our sincere appreciations to entire Veena world team including local tourist guides (Mr. Denial,Mrs Ishwari and Mr. Leo ) for making our ASJW (Singapore-Malaysia-Thailand) family tour grand success and memorable. We group of some families bounded in one family in this ten days. All hotels and its food is very good. Our tour manager Mr. Sagar took care of each individuals with extra ordinary patient and cool mind too. Overall our experience is excellent and in future we decided to travel through Veena World only. Once again thanks to all Veena World team including its all partners and greetings for happy Deepavali


Damyanti and Jitendra Kharde ASJW 23 October 2015

On our visit to your Mahim office, I got impressed for the positive vibrations experienced. Earlier same vibrations I had experienced at your Kandivli office. What a quick response by your receptionist !.She listen my problem, offered me a seat, offered water and within 2 minutes she set an appointment with Ms Sneha Baikar and took me to Sneha's table.I highly appreciate Veena World's hospitality and good professional team. Ms Sneha is sensitive and good knowledgeable advisor. She make good use of systems provided and within 5/10 minutes she personally brings our passports. I booked a south east Asia which is promoted by Ms Sneha Baikar. Hats off for her dedicated service. We are thankful to Veena World for considering nominal cancellation charges on our earlier cancelled Singapore tour. we are happy that with the help of Ms Sneha Baikar and your offices we are ready to enjoy tour. God bless Veena World and your team.


Nilam and Shripad Naik ASJW 24 December 2015

We have had very rejuvenating memories and thankful to "Veena World" for our such a wonderful first international trip. Our tour manager Ms.Ulka Patwardhan and the local guide had kept us engaged throughout the tour by giving relevant information. Due to their efforts, there was no inconvenience to anyone of us and made our trip a memorable with a family touch. In fact, due to our tour manager & local guide, our expectations are now very high from Veena World that we may start comparing the same in our future trips due to very high standards set up by them. Snacks provided to us was very delicious and specially readymade tea and coffee sachets. One suggestion which we thought of giving to you as vegetarian is, inclusion of vegetarian menu for breakfast at the hotel and spread of lunch / dinner at different places. Last but not the least, we would love to plan our next international trip with Veena World and spread good work being done by you guys in our friend circle as well.


Aradhana and Vananil Tiwari ASSG 01 October 2015

We have just returned back from the 6 days Thailand tour. It’s been a wonderful experience throughout the tour. Initially we were excited, bit tensed about our first International trip, since this was our first Group Tour. However now we feel that choosing Veena World group tour was the best decision we have made. I would like to mention one thing about the whole team, that "Whatever was promised in the office was delivered in all these 6 days" which made memorable days of my life. I would like to thank our office representative Harshada for giving detailed information, support for the booking procedure. Special Thanks to Mr. Amit Dixit - Tour Manager. He made our life easy in the new country for all those days. Very supportive, caring, disciplined, also was giving right information at right time. I can’t miss one name our local guide (Nock) who was super cool, caring and maintained lively environment. We never had to look for anything (except our personal belongings) since these two were taking care of everything. All Hotels, food (including Dry Snacks hamper), rooms, bus, and other services were up to the mark. Indeed was amazing experience with 100% satisfaction.
Finally to conclude I would just say the instructions we received for successful tour: Just "Follow the Veena World Flag"!! and enjoy your dream destination.


Prachi Dhamankar & family ASTJ 02 October 2015

I have no words to explain my happiness, satisfaction and joy. It was a fantastic tour to Singapore Thailand and Malaysia.Tour arrangements could not have been better than this anywhere. Bhushan, our tour manager was superb, right man to be a group leader. Cool, always co-operative, smiling. He was not VW man. He was among one of us. Hats off to Madam Veenaji for achieving such a success in short time. I wish you all the BEST. I am 67 years old and first trip with Veena World, If this would have been earlier, I would have spent my total life earnings in going to different places with Veena World. I have not still come out of the nasha of tour. I will definitely plan another tour to some different place in days to come.

Ganapati Bappa Moraya,
Mangal Murti Moraya
Undirmama Ki Jay.
Sarvakahi Bhushanavah.

Really happy guest


Sulakshana and Dilip Nadkarni ASJW 24 September 2015

I am writing this mail on behalf of me and my mother Ms. Sitalakshmi Mani on the amazing experience we had at the Singapore Jewel Tour conducted by your team. To begin with, I had made an enquiry about an individual tour to Singapore for myself and my mother and was advised by your Travel Advisor Mr. Vinayak Nayak about the said tour and he convinced me to join the tour... I would like to thank him for the excellent advise and truly appreciate the tour ended in an amazing experience for me and my mother. I sincerely thank Vinayak for his apt advise and also would like to thank him and Mr. Saurabh for all the support and help extended in making the required initial arrangements for the tour. Also would like to mention that all the staff at Dombivli Centre are extremely courteous and helpful. A big thank you to them for all the support extended.

Our Journey began with an excellent experience at the Airport where we were handed over with the Veena World's duffel bag containing snacks and other requisite items required for the tour. Then we met the our STAR of our tour, the one and only Ms. ULKA PATWARDHAN our amazing tour manager... She helped in doing our check in and other formalities at the airport and also guided on all the other formalities to be completed till boarding. She was a great tour manager throughout the tour be it managing the group, making arrangements at hotel while check in, giving all the instructions and advise while touring Singapore which helped in easy accessibility to all the sightseeing places without any hassles, helping and guiding all the tour members with all the requirements during the tour and making a bonding amongst the tour members and making them feel like a family... I am falling short of words to appreciate ULKA for the commendable efforts put in to make the tour a great success. THANKS A TON ULKA for all your efforts... I remember of a Marathi proverb " MURTHI LAHAN PAN KIRTHI THOR" which aptly fits your personality.... I wish ULKA all success in life..

With regards to the arrangements in Singapore, I would like to mention that the Hotel Orchard Parade was a amazing place to stay, the food joints where we halted for our Lunch and Dinner were good ( with Bay View at Singapore Flyer being the best), also the coaches arranged for travelling around Singapore were awesome and well maintained... Thank you for making such nice arrangements which made the tour a more comfortable experience.

One more highlight of the tour was Mr.Lal Bahadur Singh aka DON our amazing tour guide... The man with immense wit, fun and exponential knowledge about Singapore be it's culture, trade practices, it's history, shopping places and places of tourism visits. He gave us all the valuable information of the city and made the whole group felt comfortable at all the sightseeing places especially the senior citizens and people carrying infants. DON was of great help us in doing shopping at Singapore and guided us aptly on where to shop and which area to shop... Would like to thank him for being a great Tour Guide....

Last but not the least, I would like to Thank you Veena Tai and your team who have put in best of your efforts to arrange such a wonderful tour. I sincerely appreciate the efforts taken by you to build such a dynamic team who are well versed and are efficient to handle the tour in an efficient manner to the satisfaction of the guests. On behalf of my mother I personally thank you for gifting us with a cherished memory by arranging the tour as Singapore was the dream destination my mother had always wished to travel as her maiden international destination.

A BIG THANK YOU TO YOU AND YOUR TEAM FOR THE GREAT TOUR AND FOR THE GREAT MEMORIES BUILT DURING THE TOUR WHICH WILL BE CHERISHED LIFE TIME... THANK YOU ONCE AGAIN AND GOD BLESS YOU AND YOUR TEAM!!! I am looking forwards for a continued association with Veena World for my further tours.


Sriram Iyer ASSG 01 October 2015

It’s been almost one week for our tour and I am back to my normal boring life but mentally i am still in Singapore. It was my very first International Tour with Veena World. I had great experience with Veena World from start to end including hotel, food, sightseeing, people and many more. The people in our group who were from different localities met in this tour and surprisingly we became one BIG FAMILY. Now we have our what’s up group also :) and connected with each other on social site. Everyone in this group is very down to earth and caring towards each other like our real family member. I would like to appreciate the senior citizens and kids in our group. Senior citizens are very supportive and enthusiastic more than young stars. Our bachha company are very cute and joyful specially the 11 months old baby (Pranad). He is such cute n clam baby :* ....Firming this group credit goes to our Tour managers Ulka and Don :*. They are best tour managers i have ever seen. Ulka and me knows each other since school. She is doing good job in Veena World. Feeling proud to see her taking responsibilities of people on tour. Don is Hero of our tour. He is very funny, talkative, helpful and finely jelled with our group. He showed us every aspects of Singapore and given lots of information about Singapore. We had only 4 Days tour but these 4 days were quite enough to miss Singapore badly. I am still in a memories of Singapore. Missing Singapore badly :( I never thought that these 4 days would make me sooooo habitual of Singapore. Now i would love to do many more tours with Veena World. You guys are doing great job.. Keep it up the good work. God Bless u. Veena World ROOOOCCCKKKSSS...!!!! I <3 Siiinnnggaaappooorrreeeeee :* :* :*


Deepika Gandhi ASSG 01 October 2015

I just completed Singapore Jewels with Veena World. It was an amazing experience.Below is the feedback for the same. About overall tour- Itinerary, hotels, bus everything was very good and comfortable. Food was also very good except at some places. Don- He was very knowledgeable, very funny and helpful. One of the best tour guides. About Ulka - Ulka was so energetic and full of life. She was very helpful to all and kept everyone involved every single time. She was like one of us and took good care of all of us... from making sure we don’t miss anything important to making sure everyone's photos are clicked at all locations without we asking her to do it, she took this initiative for each. I know her from school, it was good to see her energy getting channelized in this profession. Her leadership qualities, maintaining relations with all and keeping all together was awesome. I have not seen any tour leader getting as involved as her... She is born to do this. I have shared my suggestion regarding discount policy and complimentary items. Please note that this is not a complain , this is a feedback as a genuine and loyal customer of Veena World. This experience was best experience of my life. I would like to thank all the team in office, on tour for giving us this wonderful experience. Looking forward to travel with you in future as well.

@Veena Tai- As a woman , for me you are an inspiration. Thanks a lot for creating Veena world for us.


Krupa Joshi ASSG 01 October 2015

Myself and my family we were part of your Singapore-Malaysia-Thailand tour. We had an extremely great experience. The way Veena World organised the tour was awesome. The best part of the tour was our tour manager Mr. Bhushan Gupte. He was super awesome. The way he handled us was great. Would definitely choose my next destination with you.


Bharat Salvi ASJW 24 September 2015

It was a fantastic tour. Both Mandar and Tushar were fabulous. Superb coordination and time management. Everything was excellent and no complaints at all, except that the bad you provided needs improvement.


Pramod Prabhu ASMM 23 March 2014

To begin with heartiest congratulations to Veena Ma'am and Team Veena World for establishing a tours and travel company with world class standards and facilities at par with global players in less than 2 and half years. You people truly deliver what is promised in your office. My first meeting was with Miss Lata Salgaonkar at Veena World Thane Office and within 30 mins our tour was finalized and booked. She offered best packages with discounts (an excellent add on while booking with Veena World 👌👍 ). She made the entire tour finalization and booking process very smooth. It was like we walked in and booked the tour within 30 mins. So full marks to Miss Salagaonkar for the best of the customer service we see these days. On the date of scheduled departure, at the airport your representative was ready with tickets, dry snack pack and travel documents. Our tour manager Mr. Sandesh Wagh was one of the best tour managers in this industry because he was punctual, helpful and a disciplined person with zero attitude (it really matters when you are travelling abroad).He truly made a family, within minutes, out of people who were meeting each other for the very first time. We didn’t have to worry for ANYTHING as everything was managed extremely well and there was perfect synchronization between Veena World and Thai Vision Holidays, local Thai travel partner; everything was as promised from the Hotel Rooms to Tour bus to the Indian delicacies at various Indian Hotels. I can summarize that, "When travelling with Veena World, all you need to do is pack your bags and carry yourself rest is taken care of, VERY WELL !! I would suggest everyone to travel with Veena World at least once in their lifetime. May you grow into the Best Tours and Travel Company in India and world all over.


Harshal U Chavan ASTJ 13 August 2015

I was a part of Singapore tour .The experience throughout the tour was amazing. We never had such a nice time before. Hotels food restaurants rooms were very nice and clean and were totally satisfied with the services. And special thanks to our team leader miss Jaswandi madam, she was very nice and polite throughout the journey. The guides were also nice. They explained each and everything in detailed. We are truly satisfied with this tour, team leader, crew, staff, guides, services and we are going to come again and again.
Thank you.


Sujata and Sadashiv Sarmalkar ASJW 28 August 2015

I went to Singapore, Thailand, Malaysia with Veena World between 13th to 23rd August. It was an excellent tour. I would like to thank you for the same. Right from the tour booking to the actual tour, services at every level were very good. Office person, Mr. Ravindra Kulkarni, was very co-operative, he guided us very well. Our tour manager, Amit Sawant, managed everything very well. He was very polite, smart and active. Accommodation, food was very good. Along with the elderly members in the group, everyone was well taken care of. I thank you again for a memorable tour.


Chandrakant Mungi ASJW 14 August 2015

Me and my wife, Sonakshi, were searching for a tour since mid-July, 2015 and that was our first interaction with Team-Veena World. We both were quite impressed with the itinerary (including lunch) that you presented and the tour pricing was also quite reasonable. I am sure you will keep up with the same in future! Must say that you were the best among all the options that we explored. Post booking as well, you ensured consistent communication and follow up and left no stone un-turned! Once our tour began, the experience got better with each passing day. Dheeraj, our tour manager ensured a smooth immigration (both in India and then in Thailand) and was always on his toes to serve the best for his guests throughout the tour. Pam joined us in Thailand and she was, later we realized, the best foreign guide we could have got! She was so caring, witty, jolly, informative and helpful that we felt like she was a part of our family so much so that both the guests and Pam were in tears while bidding good-bye at the end.
Just a suggestion, something that was missed in our tour maybe due to the change in our itinerary, introduction of all the tour guests must be done on the first or the second day at the most. People don't mix up quite well with each other until there is a formal introduction.


Sonakshi and Tanmay Deshpande ASTJ 15 August 2015

We joined the tour members from Malaysia tour onwards, as we had stayed with our son in Singapore. We are happy that we selected Veena World for our trip as we are fully satisfied with the services your company offered right from the day we boarded the plane at Mumbai. In fact , from the time we booked the tickets, the coordination, communication was excellent from your company. I was shocked when I was told that a refund cheque is getting ready for Rs.1512.00( as I already had a valid Singapore visa). I was amazed at such professionalism as I never expected the refund when the tour amount collected was never bifurcated and shown for different charges/ costs.

Now regarding the tour, Amit, the Tour Manager was excellent, very co-operative and was very patient as it is not very easy to handle 35-40 people with different background and different temperament. At times, some of the members did test his patience( as most of the members were Senior Citizens also) but he never caved in and kept his patience. This is what is required in a service industry and he will go a long way in his career. Kudos to him. We must say guests were fully taken care with regard to stay in good hotels, excellent food that too, Indian food, at all the places. We never felt hungry on any day / any part of the day as we were taken care of throughout the day. There was abundant food, drinking water made available to the members. So no complaints on the hotel stay and food per se.

Only thing, what we personally felt was that Malaysian tour was very very short. Out of the 2 days,almost half day went in bus journey, so we were left with 1 1/2 days only. We felt as if we paid a fleeting visit to Malaysia and could not explore much of Malaysia. According to us, Malaysian tour should be of at least 3 days by reducing 1 day of Bangkok/ Pattaya. By this at least Malaysia can be explored a bit more. By saying this we are not saying that 3 days are sufficient for Bangkok/ Pattaya.This suggestion was in case total no.of days cannot be increased by one more day.

Lastly, we will be failing in our duty if we do not mention about Mr. Leo, tour guide at Bangkok and Pattaya. He was really excellent, thoroughly entertaining, and took very good care of all the members. He was ever smiling, giving detailed information about the places we visited interspersing his talks with jokes. We shall definitely plan our next tour with Veena World at the earliest opportunity.


Ratnakar R Shenoy ASJW 14 August 2015

Awesome tour! Dhiraj Chaudhari is a great organiser, human being and good company.Thanks Dhiraj and Veena World …memorable days.


Pramila & Dilip Malunjkar ASTJ 15 August 2015

I really thank Veena World for arranging our Honeymoon couple tour to Thailand so nicely, it was great experience. Our tour manager Atul Palkar and Shalini coordinated very well with every tour members. It was great fun with u all. Hope we will plan our next trip very soon with Veena world again.


Deepali & Chandresh Nandi ASHA 13 August 2015

We have travelled to Thailand last week on our honeymoon, it was a very good experience. We had great time with Veena World, our tour manager Mr. Atul conducted the tour very nicely along with the local guide Chalini. We never felt that we are travelling for the first time to Bangkok as both Atul and Chalini were there to help us. Hotels, food arrangements were good, it was a nice experience on cruise. Only suggestion is we can include Sea Life Bangkok Ocean World in the tour itself because we can't visit the aquarium as we had to do shopping. Will like to travel with Veena World in future.


Mayuresh Joshi ASHA 13 August 2015

I would like to personally say to the Veena World Team as I am Mayuresh Athalye recently opted for Your Tour Hong Kong Macau and Shenzen with my parents Ntitin Athalye and Nalini Athalye which commenced on 15th Aug 2015 to 21st Aug 2015 guided by Tour Manager Special Mention Mr.Rakesh Powar. We had an extremely great experience on the visiting 3 different countries even different cuisine as I am also related to the hotel industry of 5star based in Mumbai the food which we got in your selected restaurant were outstanding especially when you are travelling to Asian Countries especially China because your mindset is completely different when you are especially vegetarian .The tour was guided excellently as it was very smooth and informative from both the guides from local company Mercury Holiday based in Hong Kong Macau and Shenzen special Mention our first guide was Ms.Joe in Hongkong and Peter a very educated and informative guide from Shenzen which helped us a lot in many ways knowing the history of China and nearby areas of Shenzen. He introduced us to the mind boggling show of Water Light Music Fire which is new addition in Shenzen attractions worth spending 160 yuan and witness it so again thanks for that. The Highlight of the Tour was th Stay in The VENETION Hotel in MACAU which is world best hotel where we Indians cannot stay just like that if we plan to travel so getting an opportunity to stay in such a classic and unimaginable hotel is again on lucky side for us to get opportunity to stay there even if it was 1 night. Everything was so well arranged and smooth so we had a best time of life on tour. Last but not the list the food at Bollywood Restaurant in Shenzen was the Top Class all in all.Veena world thanks for making our vacation and happy ending with lots of memories and moment to share. Would definitely choose as my next dream destination with you.


Mayuresh Athalye ASHS 15 August 2015

I one of the member of the Honeymoon tour. I really enjoyed this trip. All the facilities provided by Veena World was too good i.e hotel, food, tourist spot etc. Me and Prachi is really thankful to Atul and Shalini for their guidance and enthusiasm. Hope in future also we can do out-of India tour through your travels.


Umang Lunavat ASHA 13 August 2015

We are appreciate the tour from Mumbai , Singapore, Malaysia. We fully enjoyed & very well hosted to us on the every location & for every required help. If in the future we required to go anywhere we will definietly go with the Veena World because of your "Prompt" service. Also we will give your reference to my other members who are interested to go on holidays. Also Thanks to Ms Reshma Madam for yor kind Guidance.


Ratnakant Yadav ASSM 16 August 2015

This was our first international tour & we are happy to choose "Veena World" for our First International Honeymoon tour. Itineraries were great, almost inclusive of maximum sightseeing & Tour manager Mr. Atul Palkar was very co-operative throughout the tour.It was not couple tour for us, but we got family on a tour away from family.We were really touched to know that our relatives got call to inform them that we were safe, when there was a bomb blast in Bangkok.Thanks to Veena World for such an excellent experience. We would like to plan our next tours with Veena World.


Kalpana and Nitin Waykar ASHA 13 August 2015

I would like to thank you from the bottom of my heart for such beautiful memories through my Thailand tour. As I was travelling alone for the first time without parents so I was initially little scared to manage things but through your team support I found out a whole new world once I was on tour. The experience which I got on this tour was very new and I felt somewhere I could gather courage to manage things myself. As time passed we got to know each other and mix with our tour members. The day we reached Pattaya was little tiring due to journey but as soon as I heard about the adventure activities I geared up to face it. What I enjoyed the most is coral Island and safari world where we got a chance to do the most unique activities. At the island it was a different world all together with different type of activities like parasailing and under water sea walk. The way animals are trained in the safari world was amazing. The gems gallery at Pattaya also had so many varieties of gems and stones. The fashion show was awesome where Veena Tai made everyone feel like a queen. I also did shopping at Indra Square and other places like MBK Mall. I could also see various mastery of sculptures at Nong Nooch Village with such a beautiful picturesque. Last but not least I would like to thank Shweta Ahire our tour manager and all tour members for wonderful coordination.


Jagruti Tuljapurkar ASWA 18 July 2015

Please allow me to express my sincere gratitude to all of you for helping me during my Thailand Women's Special tour and making it so special. Unfortunately because of some unusual instances I thought I shouldn't have opted for this tour...but salute to your employees humanism. My PSP Omkar Darashivkar did help me out on just an single phone call.. Adorable it was. Big thanks to Sachin Temak really you rocked it. The kind of support you gave me during my stay was commendable. Sachin is an excellent "atmosphere activator"..kind..gentle...damn good. Sachin is an asset to your team...truly he is just awesome and deserves to go further. Shweta Ahire...girl who manages everything with pretty smile.. I must say you are truly an inspiration. Last but not the least Ulka, Chetan and Deepika I may even change my profession by looking up to you all...you all are adorable and just mind blowing. Thanks a lot team for giving me uncountable special memories and new friends. Keep up the good work always and I will find another chance to join u'll for my new journey.


Madhuri Hawale ASWA 18 July 2015

My daughter Sayali and I had been part of the Women's Special trip to Thailand. We enjoyed a lot on the trip, didn’t come to know how time flew and 6 days came to an end. All the group leaders- Deepika, Sweta, Ankita, Ulka, Subodh, Chetan, Manasi, Sachin did a great job of handling all of us 250 ladies. Leo was a naughty but entertaining guide in Thailand. The food and ambience was fantastic. There is just one small suggestion from my side. It would be better if you would give the people booking a 6 day tour some more time for shopping in MBK mall because I feel the time given was a little less. Also I would appreciate if you could book airlines other than Air India as their ply tends late pretty frequently. Our overall experience was amazing and we look forward to enjoy more trips with you.


Sayali & Pratibha Chikhale ASWA 18 July 2015

I along with my wife Samita were on South East Asia tour with Veena World and I would like share our feelings about tour as under. When i visited your office at Thane ,we have received a warm welcome. Lata Salgaonkar has helped us a lot n given proper information. She also updated us from time to time about the tour programme. Entire office staff is very cordial n co-operative. Akhilesh Shinde was appointed as an tour operatator. Akhilesh has nicely operated the tour without any single complaint, Not only he has taken care of the old people but also he has given attention towards everybody. He is an Asset to ur Company. This was my 6th foreign tour n i can definitely say here that Akhilesh is one of the Best tour manager i have seen. I would also request u pl let me know the tour programme for Month of FEB n MAR 2016 Where Akhilesh is tour manager so as to plan accordingly


Sudhir Ghate ASJW 24 July 2015

I took the opportunity to tour Singapore, Malaysia and Thailand with Veena World. I have traveled Europe, Iran, Egypt, Hong Kong & China with various tour operators but the tour management and service was found best with Veena World and I am sure this type of dedication and approach to customers will make Veena World - The World Class – in time to come. The tour Manager, Mr. Sunil Jadhav took care of everyone very well and covered all the sightseeing places in short duration of 10 days. The hotels selected were of high standard and the guides selected for each country gave very good account of each and every place we visited. Specially the guide at Thailand was very sweet and jovial keeping the whole crowd laughing during the journey (she also tried to pick up some Marathi words and learn more from us). The system of following seating arrangement in bus as per the booking was fantastic as in my past experience there was always misunderstanding amongst the members about seats during travel. Your rain protection wear was very cumbersome to use as it had no front buttons and hence became very stuffy when there was no rain.Please improve on design. The food provided during the tour was highly satisfactory and enjoyable. Your system of updating our relatives in India while we were travelling was fantastic and amazing. Before I could call my daughter she was briefed about our itinerary. Many of your customers are first time travellers to travel abroad and need some detailed instructions of Do’s and Dont’s for security check etc. I suggest a common printed procedure manual to be given to each family while booking.The well satisfied customers will be your best advertisement and will surely recommend Veena World to other relatives and friends with pride.

Thank you for a wonderful trip.


Nariman Fatakia ASJW 10 July 2015

I was a part of your Senior Citizens’ trip to Thailand, it was very well organized. Your team has taken care of all of us. You have attained the get together function it was the great moment for us we will remember the tour forever thanks to all


Sharad Kulkarni ASZA 16 July 2015

I had a family tour with Veena World to Singapore-Malaysia. I am contented with the tour and especially with the tour manager Mr. Amit Dixit who made our tour successful and co-operated with us and all tour members throughout the tour. Looking forward for many such tours with Veena World and strengthening the bond. Thank You.


Dhananjay Malu ASSM 18 July 2015

Our Thailand Jewel tour was extremely enjoyable and memorable. All the days were exciting and the itinerary was followed to the dot. Our special thanks to our tour manager Yogesh Nichite and tour guide Mrs Tiffin for the excellent way in which they executed their task. We are looking forward to be a part of another Veena World tour. Thanks & Goodluck to Team Veena World.


Mr & Mrs Gavankar ASTJ 12 July 2015

Had a wonderful experience in Thailand. All thanks to Veena World! Had an amazing tour manager, Ms. Ulka Patwardhan. Would definitely recommend Veena World to family and friends.


Netra Jadhav ASWB 18 July 2015

My experience with u was awesome . I feel I have lived my life in those 6 days . Would definitely love to join you with more friends. Tour managers were really very good . Good job . Food was lovely . Only thing I would like to suggest that every day one local food would have been highly appreciated . I got all the guts to do parasailing, tower jumping and diving. The freedom of being a free bird got in this voyage .shopping experience was great . Fashion show .. Fantabulous arrangements done . Would appreciate that . Hotels were high class. Travelling was convenient. I would personally like to thank our tour managers Shweta Ahire and Noina. Very cheerful and responsible. Sachin Dheeraj Ulka were equally good. Over all I rate my experience with Veena World 10/10


Arti Chauhan ASWB 18 July 2015

The Women’s Special Thailand tour was a great experience for me. We really enjoyed a lot , some pros and cons were there as too many ladies …..but that’s negligible…..as compared with the entrainment we had from Veena World. And our tour manager Sachin was really good…he gave us perfect information and guidance throughout the tour …..he was really helpful for us. See you and your team soon on next destination with women’s special only.


Shubhangi Harpale ASWA 18 July 2015

I am one of the lucky ladies who visited Thailand on Women’s Special in July. It was a great experience for me. I would like to share my true feeling about this tour. Firstly, the training you have given to your tour managers was reflecting in the way they were handling such a huge mob. Very clear in their instructions, caring the elders, patiently facing the occasional disputes. Great. The food, accommodation, bus and other facilities were worth for the paid amount. Enjoyed a lot. Wore all the possible costumes. Danced a lot. Ate so much. Enjoyed site seeing. I must congratulate you for taking women to the adult show. A daring step indeed but with a decency. Do you intend to end up men's dominance in this area. I really appreciate you for your courage. Thanks for everything. I would definitely like to travel with you in future.

Love and regards


Arpita Kale ASWB 18 July 2015

I am Pratibha Chikhale from Panvel, Navi Mumbai. My daughter Sayali Chikhale and I had been part of the Women's special trip to Thailand.We enjoyed a lot on the trip, didn’t come to know how time flew and 6 days came to an end. All the group leaders- Deepika, Sweta, Ankita, Ulka, Subodh, Chetan, Manasi, Sachin did a great job of handling all of us 250 ladies. Leo was a naughty but entertaining guide in Thailand. The food and ambience was fantastic.

There is just one small suggestion from my side. It would be better if you would give the people booking a 6 day tour some more time for shopping in MBK mall because I feel the time given was a little less. Also I would appreciate if you could book airlines other than Air India as their ply tends late pretty frequently. Our overall experience was amazing and we look forward to enjoy more trips with you.


Sayali & Pratibha Chikhale ASWA 18 July 2015

My experience on Women’s Special Thailand was very nice. I enjoyed the trip .All your arrangements were good and the group leader was very helpful in every respect. Wish you more prosperity in future. Convey my regards to Deepika and all others


Neelima Karandikar ASWA 18 July 2015

We had the privilege to go on tour to Thailand with you. We visited Pattaya & Bangkok in this tour. From the time we reached to Mumbai airport to the point of return at Mumbai airport your team of Pratima Phadke, Arvind Jadhav, Amit Sawant n Karishma took very good care of us. The tour became memorable due to your presence in Bangkok & sharing the time with all of us. It was certainly a joy n will be remembered all our life. All the tour program was very well designed& executed to perfection by giving attention to the all minute details. In this tour we really enjoyed every bit of the moment. At no point of time we had any complaint to make. Generally it is said that those who try to please all are sure to please none but you proved this wrong. This makes me say that Veena World achieved all it's goals with a glory. We take this opportunity to wish you n your organisation all the best for future. We will like to see you as the best tour operator in the world. All your tour operators & their efforts are highly appreciated. Our blessings are with them for their career. God bless all of you Thanks & best regards,


Sujata and Ajit Mulekar ASZA 16 July 2015

I had been with Women’s Special tour to Thailand this July. ......it was a great experience. ....got to meet new friends as well....only thing it's it was a bit hectic tour....it's would definitely like to join again....i will prefer small group of ladies.....but hats off to tour guides n the team....they did an excellent job....thanks a lot to them....our guide SUBODH N LEKY were very helpful n informative.......at the end thanks to all who took great effort s to make it enjoyable......hope u take my suggestion sportingly. ....as VEENA TAI has already told why she takes so many ladies for tour.....but u also consider of taking small groups n unusual destination s.....thanks.


Amita Dewal ASWB 18 July 2015

Recently I went to Thailand with Veena World’s Women’s Special tour. Those 5 days were the best days of my life. Every day brought something new, something exciting for us. Pattaya tower jump, alcazar show, elephant show, dinner & dance cruise; it was all great. The best part of the tour was the fashion show. From 7 to 70, every girl was a queen and had a blast on stage. Special thanks to the tour managers – Subodh, Chetan, Sachin, Ulka, Deepa, Ashwini. They all took good care of us. This tour was just awesome fun, an unforgettable experience and it definitely was a value for money tour. Thank you Veena World.


Shraddha More ASWB 18 July 2015

First and foremost, I would like to thank Veena World for arranging a great tour. I had a blast on Women’s Special Thailand tour. it’s due to the perfect planning and execution and the management of the tour managers that the tour was a grand success. Due to the support of Sachin and Deepika I participated in the sky jump and parasailing activities and also danced on the cruise. It really was a fun-filled trip.


Manisha Sawatkhedkar ASWA 18 July 2015

My mother had taken a Thailand trip with you. I wish to thank you for fulfilling our wish of first foreign Tour of my mother. Your messages gave me feel of safety even though I was not with my mom It is true that there is nothing to worry if you are in Veena World. Thank you to all & especially to Shweta Madam.


Kshama Vipradas ASWA 18 July 2015

I am from Jaysingpur, and I had a family tour with Veena World to Singapore-Malaysia. I am contented with the tour and especially with the tour manager Mr.Amit Dixit who made our tour successful and co-operated with us and all tour members throughout the tour. Looking forward for many such tours with Veena World and strengthening the bond. Thank You.


Dhananjay Malu ASSM 18 July 2015

Thanks to Veena World for the great tour. We really enjoyed a lot. First of all we really thankful to Deepika, Sachin, Ulka and all the team managers who really done a wonderful job. They took lot of pains for this tour. To control 250 ladies is difficult task. there is one suggestion for ladies special the group of 120 or 3 buses are comfortable, its create a big problem everywhere. Problem starts from morning breakfast till night dinner. Any way thanks to all.


Varsha Dandekar ASWA 18 July 2015

It was my first trip out of India and Veena World made it my most memorable trip till date. It was superbly managed fun filled trip.. It is not at all an easy task to handle so many women.But our tour guides were really really very patient, enthusiastic and always ready to help us and always there for us.. I was in sachin's group and he absolutely rocks as tour guide.. It was almost like travelling with a friend.. All tour guides took care of smallest of details while instructing us which made things easy for us even in unknown country , among unknown people.. Local tour guides were also great.. Peter, noyna, leo everyone made us feel at home.. Their marathi n hindi was fun.. Hotels chosen were very good, food provided was good... Events were supafun.. It was a great privilege being with Veena mam.. The way she was encouraging each and every lady on tour to get best out of us, it was jst great.. Its difficult to pen down n express everything experienced n felt..
Overall it was "Assaa".. New word taught by my new friends... Thanx to veena world team for such lovely wonderful memories... Thanx a ton.. Will miss evry1 on tour..


Aparna Mane ASWA 18 July 2015

Hello, I really enjoyed Veena World Thailand tour. It was great and amazing experience for me.


Snehal Gharat ASWB 18 July 2015

We really had a great experience travelling with Veena World. All the managers and the guide help us a lot to know many more new things. The food severed during our tour was also good. I and my Family enjoyed a lot and the credit goes to Veena World. Last but not the least our tour manager Mr. Chetan Surve made us all feel familiar...and he was always there for us...whenever we needed any help...As it was our 1st international tour we were unaware of many things...which he made clear to us.
Thank you.


Apurva Parab. ASWB 18 July 2015

Thanks for the most memorable tour. Indeed it was one of the best moments in our life. Hospitality was commendable ,entire staff was very cooperative, food was sumptuously served and quite satisfying. Indeed it was home away from home. Overall experience was very nice. We hope for similar tours in future. Thanks!


Sunita Kulkarni ASWB 18 July 2015

We have taken a trip to Singapore Malaysia and Thailand. It was an excellent trip of 10 days. Well managed and we enjoyed the fullest. Tour manager Sunil Yadav was with us all the time and guided our tour in an excellent manner. Keep up the good work. Looking forward for more trips with Veena World.


Ramchandra Babladkar ASJW 10 July 2015

I was a part of your Senior Citizens’ trip to Thailand, it was very well organized. Your team has taken care of all of us. You have attained the get together function it was the great moment for us we will remember the tour forever thanks to all


Sharad Kulkarni ASZA 16 July 2015

It was my first international South East Asia tour with Veena World thoroughly enjoyed a lot…every arrangement was in time from the first day in Singapore till the last of Thailand was made memorable. Great efforts were taken by our tour manager Mr Sunil Yadav and also the other 3 guides of Singapore , Malaysia & Thailand.......Thank you Veena World once again for all.


Vrushali Patil ASJW 10 July 2015

I still remember the day, I walked in your Mahim office just to enquire about various tours you conduct but thanks to kind courtesies extended and detailed information provided by your team member Aarti Mohite, surprisingly I walked out of your office by booking a South East Asia tour. Since then we were so happy and excited about our trip to South East Asia (Bangkok -Singapore-Malaysia – Hong Kong) that we wanted to write you a thank you note as soon as we returned home.

We do not find the words to express our truly exceptional experience throughout our recent 13 days tour during which thoroughly enjoyed our vacation; the people, the food, the hotels and sites visited were all excellent. The service offered by the representatives of your company both in India & the countries abroad was impeccable. We want to let you know that the above trip figures among one of the most well-organized and enjoyable travels that we have ever made over the last 50 years. Your company’s attention to every single detail has made us feel quite comfortable and have allowed us to see more at a relaxing pace. At all times the daily itineraries were clearly set out and explained. The internal travel arrangements went like clockwork, as did the hotel bookings and room assignments. All the hotels were of a very good standard. The itinerary was excellent, in terms of selection of places interesting to all age groups, a perfect blend of knowledge, enjoyment & leisure. Furthermore, your effort to provide luxury at a very affordable cost has shown us how competitive you are and how much you have your customer’s interest at heart.

Finally, a word of praise for the tour manager Akhilesh Shinde. It is impossible to be better than he was. His compassion, concern, kindness and sincerity were outstanding. His friendliness as a tour leader as well as his very timely, intelligent, efficient and smooth way of solving problems when there was one, have given all of us the very sweet and secure impression of being well cared for during the whole trip. Thank you dear Akhilesh, for everything……

You had some wonderful local guides & always picked us up on time and also gave us some great information on the respective places / countries. The hotels you selected for us were all very good & we received excellent help from the hotel staff. We found them all to be in excellent positions to walk to a lot of the local attractions markets & restaurants etc. The meals that were organized for us were superb- meeting every one’s need and taste ( Even on fasting day of Sankashti Chaturthi). Transport arrangements were of a high standard & travelling around with just a guide & a driver for the last 12 days made us feel special. All we can say in conclusion is thank you for all your help .The entire trip was a dream come true, a long awaited voyage. It was indeed a wonderful trip. We enjoyed it so much, that we started planning for the next destinations with your esteemed travelling house. Many, many thanks for a great time.


Pratibha and Dilip Telang ASGR 29 June 2015

This feedback is to let you know about our appreciation of the professional way in which our last month’s tour to Malaysia & Singapore was arranged. We (myself, wife & two kids) really enjoyed it and cherish sweet memories of the week spent on the tour. The tour was managed by Mr. Akhilesh Shinde in a very systematic and responsible manner. He was able to manage the entire group of 27 people very well. The hotels where we stayed were good and the restaurants where we had our meals in Malaysia were also good. The only suggestion, if you let me make, is that in future you should avoid some restaurants in Singapore where we had our dinner on the night of 12th June. It is very dirty, especially the hand-wash & wash room area and the food also wasn’t so great. It was the only black spot in an otherwise wonderful tour. I would also like to thank Ms. Sneha Baiker for her assistance in completing the registration process and periodically updating me on the travel requirements. I appreciate her patience and politeness in answering my doubts and queries about the tour. I heard that there is a loyalty discount for those guests who book for another tour from Veena World. If there is such a loyalty programme, we would definitely like to go for another tour next year. Three cheers to Veena World 


Shibu Nainan ASSM 07 June 2015

Tour was awesome. We enjoyed a lot. All the members had actively participated. they lived like family members. We visited all places as per the itinerary and our tour manager Mr. Dinesh guided as very nicely and he was fully involved in it. In the tour which ever place we visited he explained each and everything. He had taken care of senior citizen and guided them properly.. He treated them as his parents only. we enjoyed very much n we are fully satisfied with this tour.


Smita Sawant ASTJ 19 June 2015

We were part of Veena World’s Singapore Malaysia tour. it was our first international tour and we would like to thank you for making it memorable. Our tour manager, Nilesh Mhaske and the back office staff of Veena World’s Ghatkopar office played a major role in making our tour special. From hotels, to food, local transportation & local tour guides, everything was excellent. It was a top class experience to travel with Veena World. We will be happy to come back with you to cherish more memories in future.


Sushama Rajesh Matkar ASSM 21 June 2015

Thanks to Veena World for a beautiful and memorable Thailand Tour.We cannot forget those outings, adventures. All sightseeing places in the itinerary were covered in our tour which was a good thing to all of us. Thanks to Veena World for the perfect management overall in the whole tour. Thank you Sandesh Wagh ( Nok Tour guide in Thailand) & Team Veena World. He was taking care of us like a family members. The best part was staying at D varee Hotel at Pattaya and got the room with the view of coral island & beach. Also grand howard Hotel at Bangkok and got the room with the view of city Bangkok & historic river. Also, had a best time on Crux Ship & a lovely dinner. Had an awesome water and air sports & under water at coral island which will be memorable for years. We enjoy with wild animal during safari world .the best things alcazar show, monkey boxing show ,dolphins show, sea lion show,Thai cultural show, elephant show, tiger show and crocodile show, and the best stunt man show with bumping house are fantastic. Pattaya Tower sky jumping, experience it was very thrilling & adventurous. All in all we really enjoyed, Tour Manager Sandesh Wagh took good care of us. He got along well with everyone in the group across all age groups right from 4 year old children to senior citizen. There were many in our group who were first time international travelers yet she made everyone comfortable. Always smiling and cheerful she made our tour memorable. Right from the tour booking till the end of tour, each and every person was demonstrating positive attitude, willingness to help, taking care of all the details to make sure that guest has comfortable pleasant journey, creating family environment, celebrating birthdays, anniversaries. I remember one incident, when I depart from Terminal 2 the emigration officer caught me for some passport issue.I never understand what is wrong with me I first time travel international tour .after some time I talk with them they people not said anything to me. what is issue they collected my papers from passport office ,crime branch mumbai,local police verification papers at this procedure about 45 minutes consume . Then I call to sandesh he came and he also talk with emigrations officers understand issue politely.They completed their procedure and pass it and they allow to me to go.ok I say thank god .but still we not understand the issue. At the time of arrival same things happened with me the emigration officers caught me and same doing the procedure .again we confuse what is wrong with us .myself and my wife and mr. sandesh we three are in emigration office about 30 minuts .we talk with them they hint some issue about the passport and help to us what is next. they guide us some procedure for me. This is first experience for me and sandesh also. At this time sandesh has done crucial role stay with me till last moment .specially thanks to him.Thanks to all Sandesh Wagh , Nok, Veena World staff and all my tour group members


Dhanashri and Yogesh Mhatre ASTJ 23 June 2015

Right from the tour booking process till we returned from the holiday to Singapore Malaysia, everything was meticulous. The office staff at Thane was very helping and efficient. They handled everything excellently, from explaining Visa, immigration processes to getting foreign exchange and providing pre-departure information. Food, hotels, sightseeing, local tour guides, everything was excellent. Our tour manager, Nilesh Mhaske was well organised, always ready before us, always ‘on toes’, quick and super decisions at times, truly a really great tour manager to be with. He has shared his experience in the tour and was playing a tour guide wherever required. Excellent Experience with Nilesh is all I can Say! Thank You So much for all your hard work. Overall a great memorable tour. What we have got from this tour is refreshing moments and great friends for a long time.


Sagar Vikas Deshpande ASSM 21 June 2015

We had been on South East Asia with Sachin Temak as the tour manager. We really enjoyed the tour. We found the tour was well managed, nowhere had problem. Our colleague tourist were also nice.The tour really was memorable because of the local guides also. Thanks to all. Hope to have a chance again!


Madhukar Paradkar ASJW 19 June 2015

I have recently been a part of the trip arranged by your company to Singapore Malaysia. I highly appreciate the service which we have got throughout the trip. Although I have done the booking at last minute, but I am very much thankful for the co-ordination which I have received. I specially appreciate you for the INDIAN food which was served to us. I would like to express my gratitude to Mr. Nilesh for helping us throughout the trip. His friendly nature made us feel comfortable. Group member of the trip made the trip cherry on the cake. The local tour guide also helped us a lot by giving information of the places. In future I would be happy to be the part of this beautiful family. Thank you for all your efforts, and those of your staff.


Sunil B More ASSM 21 June 2015

My family of 4 was a member of your Singapore-Malaysia-Thailand tour of 25 members. Firstly, I thank you and your team for the overall arrangement including itinerary, hotel selection, travelling, food arrangement, etc. Of course, there were some shortcomings but looking at the overall planning, they were negligible.The group was turned from unknown entities to a homogeneous family within no time. According to me, the credit for this goes to our tour Manager, Ms. Ulka Patwardhan. She was very enthusiastic and energetic and kept the group always alive. Her knowledge about the locations was impressive and she was almost at par with the local guides. I along with my family wish her a great success in her career at Veena World.


Amar Deshpande ASJW 28 May 2015

Our sincere thanks to the tour manager Mr.Sandesh Wagh and also Thai guide Noke who helped us with the minutest details to make the trip easy. At the same time we would also like to make a special mention about your team member Ms. Lata Salgaonkar who is very patient, polite and extremely helpful to select the budget of our travel within the requested time period and her suggestions were very helpful. She is also very fast in her work and a thorough professional. We look forward to many more trips with our entire family and our extended family too in the near future.


Vishwanathan Ananathanarayanan ASTJ 23 June 2015

Thanks to our tour manager Sagar Gurav. He was with us as a team manager for Singapore and Malasiya tour he is very co-operative he was with us whole tour. He always took care of all members .We are 34 members on that tour .We decided our next tour for Europe by Veena World we hope our next tour manager will be Sagar Gurav.


Raju Kasbe ASSM 31 May 2015

It was our first trip abroad!! Prior to the tour we were very apprehensive about what were in store for us in an unknown place!! On reaching the Sahara international airport we met some families who were to travel along with us to Thailand. While interacting with those families it instilled some confidence on us about the trip. Our tour manage Mr. Sandeah Wagh met us at the airport and handed over our air tickets and dry lunch package and guided us in the check in activities which was very fast. On reaching Bangkok airport we were introduced to Thai vision holidays tour guide Ms.Kanchana Nok. We were guided to our bus. From then onwards our full confidence returned!!! With respect to our tour and the wonderful experience we will be having with Veena World tour. We were shown all the places as per the itinerary. We thoroughly enjoyed the safari world especially the sea lion and dolphin shows!! We were provided with Indian food on all days. All the sightseeing were wonderful. The paragliding was superb experience. Our tour manager Mr. Sandesh Wagh looked after us very well and also entertained us throughout our tour. He was a big morale booster. Our special mention regarding our tour was the Thailand tour guide Ms. Nok. Its commendable about her command in explaining Thai culture and was a real guide who explained each and every aspect of the places we visited. In short she became a family member of our group!!! She made our stay in Thailand quite interesting and her briefing about the places we visited was marvellous. She knew about her job very well and is a professional in her job exceptionally great!! All in all Mr. Wagh and Ms. Nok looked after us very well during our stay in Thailand. We were very happy with Veena World in giving us an extended family of 40 members. All the group members felt like an extended family and the credit goes to Veena World!!! Who has arranged a wonderful trip. We eagerly looking forward to join some other tour through Veena World. Our sincere thanks to Veena World for giving us excellent tour of Thailand which is unforgettable and memorable


Vishwanathan Ananathanarayanan ASTJ 23 June 2015

I thank you very much for the warmth and hospitality you showed me and my family during the Thailand Tour (16 the May 2015 to 23th May 2015). Not for a moment did we feel uneasy or unwanted guest. I couldn't have asked for a more enjoyable time than I had at your Jewels of Thailand tour party. The decorations were marvellous, the food superb, and the company fabulous. You have an ideal home and family. I don't think we'll ever forget Amy's informative stories during tour. It is said that a fish and a guest begin to smell after three days. We stayed for one week and not a single murmur of protest from any of you. We cannot forget those outings, adventures and those games. The delicacy of the food you served to me and my family is still lingering on our tongues. Your colleagues Ami and Nuai are such sweet things.

My wife and children are willing to extend their wishes to all of you


SUDHIR BORATE, ASTJ 17 May 2015

Thanks for such a nice and favourable trip from Veena World to 3 most beautiful countries. It was a good experience to travel with Veena World ( A special thanks to Veena Tai) and I will be most thankful to Rashmi (not calling her a tour Manager), as I had got my Younger Sister in this trip. I think because of her only we all had enjoyed these 10 Days of trip. We all had pleasant experience throughout the trip and Rashmi was taking care like a Mom & Dad take care of their child. All sightseeing places in the itinerary were covered in our tour which was a good thing to all of us. My special suggestion that Rashmi should get a chance to travel to Europe, so that we can travel to Europe with Veena World and with Rashmi which is most important to us.

Thanks again to Veena World for a beautiful and memorable tour.


Deep Mahajan, ASJW 15 May 2015

I and my family ( wife n Son ) spent our Summer vacation with Veena World from 1st May to 10th May at Singapore, Malaysia and Pattaya with Bangkok. The tour was really amazing, exceeding our expectations. Special thanks to our Tour Manager Mr. Akhilesh Shinde for giving us such a royal treatment at all destinations. I here specially say that Mr. Akhilesh has all these qualities i.e. good leader, punctual, soft-spoken, knowledgeable, down to earth and smart in all aspects. I must say he was a SMART LEADER working with Veena World. Once again I would like to say thanks to Ms. Veena Patil & supporting staff for giving us such wonderful memories. I hope we meet soon on a next tour to some new destination with lots of Fun. Thanks & all the best for your future Journey.


Rajesh Gurjar, ASJW 01 May 2015

Once again thanks for your wonderful Hospitality during our South East Asia Tour with caring and loving tour manager, Rashmi. As this is our first international tour we were apprehensive but now we proudly tell it to everyone that if you are thinking to go on a world tour think of Veena World first. As we enjoyed everything from food to many activities and games. We also expect same wonderful hospitality in our next tour to Kerala in Diwali vacation.


Mrs. Deepti Deep Mahajan, ASJW 15 May 2015

We had very good time with Veena world and thoroughly enjoyed 10 days with wife and 4 kids – Children and Parents J. Initial preparations were so smooth and without any hurdles which is really amazing. Starts from deciding destination till travel date. I will definitely plan another one with Veena World and contact you for same. Also I will recommend Veena World to my relatives and friends. In fact, I have already started spreading word with colleagues. All the Best and Keep up the good work!!!!!


Mahesh Patil, ASJW 14 May 2015

Thank you Veena World. We experienced the best holiday with you. We really enjoyed to the fullest. From the day one Mr. Yogesh Nichite, our tour manager made us very comfortable & because of him all of us bonded together and now we are missing our companions even after so many days. Yogesh was a great guide & was very caring. About tour, definitely the arrangements were very good. We liked the gesture of yours to provide us with snacks, poncho, and adapters, Thank You. We really liked sightseeing, also the foreign tour guides were also very cooperative, especially Natty in Thailand. She was hands on while shopping. My family enjoyed parasailing to the fullest. Apart from this Singapore flyer ride, all rides in Universal Suidios, even Pattaya Tower sky jumping, felt scary but after experience it was very thrilling & adventurous. All in all we really enjoyed, so much so that now we would not like to change our tour manager whenever we decide to travel.
Thank you Yogesh nichite & Team veena world.


Shailesh Bode, ASJW 09 May 2015

Hi, our tour was booked by Ms. Ankita and our tour manager was Arvind, He took care of us very nicely. Trip arrangements were awesome only feel that instead of air India any other flight booking you should have done . Thanks for all arrangements.


Asha Fatnani ASJW 10 May 2015

"It's taken me a while to find the time to sit down and write to you. I want to thank you for the vacation trip to Thailand() that was arranged for me and one of my friend.Thanks to Veena World for the perfect management overall in the whole tour. The tour was very much enjoyed thanks to the Veena World team Mr.Mahesh Katke and Ped (Tour guide in Thailand) and It was like a family tour and I hope no one felt alone. Now a days we are missing a word Good Morning Mandali, Mage awaj yeto ka, Ganpati Bappa, Undir Mama ki, etc.etc... It was my first experience with Veena World and our tour was like a family tour. We enjoyed great food and tours and had great walks on the beach. I have already recommended you to a number of my friends. It was easy to work out the details of the trip and everything went better than expected. To a great surprise was the birthday celebration of my wife Prajakta on the cruise. she was over whelmed by such gesture.

Special thanks to Mr.Mahesh Katke and Ped as they have the tremendous leadership quality which is very much required for a tour manager and guide. They have got a tremendous knowledge base as far as tour is concerned and best one is they are easily approachable. The way they treated everyone is really appreciable .. All the best guys for your bright future... Thank you Veena World.. Thank you so much for such a wonderful journey and experience... and making us part of your big Veena World family... Looking forward for many such amazing trips from you...All the best to whole Veena World team!


Tushar Chitale ASTJ 26 April 2015

My family and I have just completed the Singapore Tour . We were 6 of us including my parents, my wife and my kids. This was our first trip through Veena World and also the first foreign trip for my family members. I did most of the research on the net before visiting your Ghatkopar office. I had shortlisted two options - Veena World and other travel agency.The pricing was more or less the same. The other travel agency offered me 6 nights stay at the same cost, more sightseeing options but included only breakfast. I was tempted to go for that deal as it seemed better in all other respects.
The way Asawari from your Ghatkopar office made us feel at home and treated us with utmost courtesy made me close the deal with Veena World in our first visit itself. Mangesh had been interacting with me for the visa requirements and I was pretty pleased with his services and prompt feedback.
The tour itself went off very well without a single problem. Tour Manager Roshni Tiwari Bagwe took good care of us. She got along well with everyone in the group across all age groups right from 6 year old children to senior citizen. There were many in our group who were first time international travelers yet she made everyone comfortable. Always smiling and cheerful she made our tour memorable.
While I am pretty happy with the overall experience, I have a few suggestions. I understand that most Indians would like to eat Indian food during tours especially senior citizen, It would be great if some local flavour is added to the menu. You could include one or two local dishes in the spread or treat the group to local food once in a while. The food across most of the Indian restaurants across the world tastes the same and tends to be pretty boring and monotonous.
Secondly I think now travelers chose package group tours primarily from a cost perspective but while they are willing to compromise on travelling with a group they like to be given their space. Sometimes the group activities tend to invade on your privacy. While we didn't feel this issue on our Singapore trip as Roshni gave us our space but have faced this problem in some of our earlier tours.


Swapneel Patil ASSG 08 May 2015

My last trip with Veena World (HPGR) exactly one year ago had me writing you a long mail full of irritants and suggestions along with only a few good points...do you remember? Your reply was short and polite ...to the point assuring me of the best practical changes possible. Taking this as your personal assurance, my family ( my parents – both senior citizens, my 2 kids, my wife and myself) decided to entrust our holidays once again to your company. I am glad to say that I do not regret our decision to travel once more with Veena World as we have had a wonderful and memorable Holiday.
We selected an international tour this time i.e. ASJW - Singapore / Malaysia / Thailand and were enjoying ourselves all the time in the capable hands of Mr. Amit Dixit our Tour Leader. 10 days flew by and we were very exhausted (in a good way) and sad that the tour was ending. Amit not only managed the planning perfectly but kept us informed at all times and places thereby giving us the best outcome. While he ensured that we were on time he did it very diplomatically without hurting anybody in the process. He also made sure that all people were taken care of in the best way possible and even coaxed the reluctant people into para sailing and other adventurous activities with confidence. The icing on the cake by Amit was at the end of the tour..... on our way to the airport in the bus, he re-collect and re—create all the moments we had during the last ten days in a precise, concise and interesting manner that had all of us 23 members of the tour listening in pin drop silence and a smile / grin on our faces....Hats off to him for making the tour a really memorable one....
Coming back to suggestions from my previous mail following are the points that I found were addressed to my liking
1. Buses were good and comfortable and more importantly clean
2. Itinerary was well planned with few modifications from Amit for best use of time and comfort.... considering the packed itinerary.
3. The dry snacks hamper was a great improvement from the last domestic tour and I was very happy to see zip lock pouches on quite a few of the packets

Hotels:
1. All hotels were good but Montien Riverside at Banglok (inspite of being a 4 star property) did not provide free Wi-fi which was a slight let down and also their main desk people were very rude.. you may want to speak with their authorities regarding the same.

Food: 1. Very thoughtful of Veena world for providing snack boxes after reaching Bangkok by plane and also before leaving Bangkok to board the flight.
2. A really upsetting point of the food in the hotels was the fact that in 10 days in various hotels / places we had dishes like Chicken-do-pyaza, fish curry, rice/seviyya kheer, sheera, & bhindi repeated a whopping 8-9 times in 18 meals!!! Wow....you really need to work on the menu since it is impossible to eat the same preparation over and over again....
3. Also a point mentioned last time also...no local cuisine made available during our meals....for reasons best known to you! I do understand that many come to veena world since they serve Indian food on tours but i’m sure that on and off atleast one dish can be local cuisine and the same can be chosen by your experienced tour leaders since they have an excellent knowledge of the good local food available....
I have to mention at this point of time, that Amit, knowing my liking for food, helped me enjoy local thai food (at my own cost) based on his knowledge. Me and my family really enjoyed this local popular cuisine that actually added to the enjoyment value of the trip. I really request you to explore this facet more in designing your tours....btw....Genting was not multi cuisine...but Indian food with just 1 foreign dish!

While we had the above points to say about the food, we most certainly say that we did indeed enjoy our trip with veena world since the good points outnumbered the bad by quite a way unlike last time. I must appreciate the fact that you have reacted positively to a few of my suggestions to you in my last mail and that has added to out enjoyment value on this trip. This time we can really say that this trip has unwound us and helped us to relax and enjoy the locations helping us have a really good time. This is exactly what I expect from the ‘Mrs. Veena Patil’ to surprise us (in a good way of course!) and to ensure that we have a memorable time with lots of good memories! This time I can confidently say that my next holiday WILL BE with you and your company. Kudos to you and your teams for delivering in nearly all areas and I really look forward to experiencing another great and perfect holiday with my family with VEENA WORLD! I do look forward to understanding your views on the suggestion points mentioned above and of course ensuring that the Good points become even better. I look forward to my next trip with you and till then all the best to grow to become the best holiday provider and Ciao!


Terence J Fernandes ASJW 21 April 2015

Just to say an enormous thank you for organizing the most amazing holiday for us! it truly was the holiday of a lifetime! Everything went like clockwork, from check in to arrival. Thank you for making it such a memorable experience for us. We will definitely be recommending Veena World to all our friends and family. Special Thanks to Sandeep for everything you did for us, your attention to detail and kindness is very much appreciated. Also thanks to the tour guide Mr. Somket Looking forward to the next one already!


Swapna & Siddharth Mane ASHA 03 May 2015

I am very happy about our Singapore tour. The hotel, food, Itinerary, travel arrangement was almost perfect. Your experience in handling such tours for years was quite reflected in all these areas. However the highlight for us is the attitude of Veena World team. Right from the tour booking till the end of tour, each and every person was demonstrating positive attitude, willingness to help, taking care of all the details to make sure that guest has comfortable pleasant journey, creating family environment, celebrating birthdays, anniversaries. All has that special Veena World touch. I must mention that the way Snehal (Kandivali branch) handled all the processes very efficiently keeping us updated and on tour Roshni was so caring, helpful and cheerful is exemplary. Tour guides from your travel partner Pacific trail, DON was very informative and superb in forming connect to the people from all walks of life. I would like to take this opportunity to thank you all (front and back office staff) at Veena World to make our short holiday wonderful. Your efforts are well appreciated. I am sure this bond which Veena has created with us will go a long way.
Thank you once again to Veena World.


Ajit Kamat ASSG 08 May 2015

We are happy to inform our Singapore Malaysia 7 days tour was very well managed. We had an excellent tour. Special thanks to Mr. Kaustubh Walwalkar our tour manager. The entire group including my family have enjoyed every moment of our tour. Once again Thanks to Veena World and Gangadhar Tours Nagpur .


Hemant Chafale ASSM 03 May 2015

It was really a fantastic experience to tour with Veena World. You are really a through professional tour organiser. We lived the finest moments of our life with you. You made our tour memorable. With Veena World we came to know that there is something beyond only travelling. Everything given by you during the tour was of the best to best quality including your dry snacks n ponchos. The arrangement of food was also good, but this is one of the area where you may work n do some improvements. I feel this because we were getting repeated menus. You may arrange Marathi food at least once or twice during the tour, as you arrange the tours mainly for Marathi community. Also I felt that it was slightly hectic tour as we were getting very little time to relax and also less time for shopping especially in Bangkok. You may also work on this.Last but not the least, our Tour Manager Mr. Sagar Gurav was very attentive & Cooperative. He was taking care of us like a family members. He is very patient guy as there were some incidents happened at that time he has shown his presence of mind and handled it properly. I remember one incident, when we arrived at Hong Kong airport and unfortunately he met up with a small accident and got his left leg injured. He was not able to walk properly. We suggested him to directly go to the hotel and check in and cancel that day's scheduled programme, but he has completed the programme as per the itinerary in a planned manner. Hats off to him.I must say you have an asset in form of Sagar Gurav for your company. I wish you a bright future for him. Once again thanks Veena World for giving us a friendly treatment.


Ganesh Dolas ASGR 27 April 2015

I would like to thank Veena World for designing such a wonderful trip to Pattaya - Bangkok. It was a great and we'll arranged trip. I shall surely consider my future trips through Veena World. The best part was staying at Dwaree Hotel and got the room with the view of coral island & beach . Also , had a best time on Crux Ship & a lovely dinner . ( specially sea food- Prawns) .Had an awesome water sports & under water at coral island which will be memorable for years. Overall we would like to say that you arranged for a memorable holiday for us. Hence, I thank you from bottom of my heart that you arranged the best trip for me. My special thanks to Mr Sandeep Joshi, our tour Manager without him our journey to Bangkok was incomplete.He treated us like a family which we rarely see these days. Also, thanks to the tour guide Mr. Somket who gave us proper information of the site visits.


Manali & Sandesh Phadke ASHA 03 May 2015

Bangkok and Pattaya with Veena World - the most fantastic holiday experience!
The itinerary was well chalked out and every activity was well planned and equally well executed. The place is awesome, no doubt but the excellent amenities, accommodation and food arrangements provided by Veena World was outstanding. A suggestion, though, is to include Ocean World in the itinerary. Our tour manager, Yogesh Nichite, took great care of the group starting from Mumbai airport till we touched Mumbai at the end of the tour. He contributed majorly towards making our trip such a huge success. Thank you Veena World. Looking forward to my next trip with you.


Praveen Kunder ASTJ 20 April 2015

It takes me immense pleasure to thank Veena World for such a grand Trip. It will be remembered for lifetime, heartfelt thank you from my side, for making this trip the best of my entire life..!
And your teammate "Mahesh Katke" has put 5 stars to this trip.


Mangesh Taras ASTJ 26 April 2015

At the very outset, I would like to thank you for organizing great tours worldwide and we were able to choose from various options. We regularly read your articles being published in newspapers which are really exciting and give interesting information on various tourist destinations.We had been to Singapore Malaysia Thailand for 9N-10D and the experience was simply great & wonderful. All destinations are awesome and we had great family time.
We appreciate the way tours are designed and being conducted. The experience with Veena World right from getting information to actual tour completion was very pleasant and satisfying. The stay in the Hotels was comfortable and ambiance was great! Breakfasts just awesome..! We very much liked the designs of the bags given by Veena World and thoughtfully arranged snacks hamper. Veena World exhibited piece of intelligence through every product & service offered to us.
Our tour manager Akhilesh Shinde is an asset to Veena World. He managed the tour skilfully and wholeheartedly. He has deep knowledge & lots of tourist information & is very soft spoken & caring person. He ensured no time is wasted in making the arrangements and also gave tips on how we can make most of


Ratnakar Limbkar ASJW 20 April 2015

I want to thank you for the vacation trip to Thailand(ASTJ Thai Jewels) that was arranged for me and one of my friend. Thanks to Veena World for the perfect management overall in the whole tour. The tour was very much enjoyed thanks to the Veena World team Mr.Mahesh Katke and Ped (Tour guide in Thailand) and It was like a family tour and I hope no one felt alone. Now a days we are missing a word good morning Mandali,Mage awaj yeto ka,Ganpati Bappa,Undir Mama ki, etc.etc... It was my first experience with Veena World and our tour was like a family tour. We enjoyed great food and tours and had great walks on the beach. I have already recommended you to a number of my friends. It was easy to work out the details of the trip and everything went better than expected. To a great surprise was the birthday celebration of my wife Prajakta on the cruise. she was overwhelmed by such gesture. Special thanks to Mr.Mahesh Katke and Ped as they have the tremendous leadership quality which is very much required for a tour manager and guide. They have got a tremendous knowledge base as far as tour is concerned and best one is they are easily approachable. The way they treated everyone is really appreciable. All the best guys for your bright future... Thank you Veena World.. Thank you so much for such a wonderful journey and experience... and making us part of your big Veena World family... Looking forward for many such amazing trips from you...All the best to whole Veena World team!!!


Tushar Chitale ASTJ 26 April 2015

This is our second trip with Veena World...this year been to Singapore, Malaysia, and Thailand with my family...Bestest days of our lives.. ..had a wonderful, fascinating, experience for the last 10 day's all thanks to akhilesh shinde our tour manager...it was really fun to be with a tour manager like him...fantastic planning, punctuality and guiding and helping everyone, he have done everything wholeheartedly...at every sightseeing we didn’t have to wait in queue for tickets, Thai massage was really relaxing, enjoyed parasailing, sea walk ..dinner at chao phraya cruise with live Hindi music songs n dance...overall a very good experience. Just a small suggestion please add jurong bird park in your itinerary...it's a must visit place.. Thank u very much Veena world and Akhilesh shinde in helping us making the most precious memories of our lifetime.


Tejasvi Kokate ASJW 20 April 2015

I myself Mangala Kale participants of VW special Thailand, just concluded. I take this opportunity to express my feeling about the trip. I read Veena Patil’s column in leading daily newspaper about dream destinations of various conducted tours. I was impressed and decided & convinced my friends for joining your VW special to Thailand. just concluded the tour . We received very good co-operation right from and arranging other logistic by Viva Holidays Aundh Pune. Ulka Patwardhan kept us well informed about trip and pre -departure formalities. we touched upon your association, friendliness , personal touch ,various hospitality such as comfortable stay, delicious for snacks/lunch /Dinner, conveyance in A/c bus, personal care etc. Let me thank your staff , specially Ulka Patwardhan . My special thanks to you and prey God for your good health , so as to arranging such wonderful tour. Given the opportunity , I myself like to be associated with you in the years to come and like to give the mouth publicity to my friends and relatives.


Mangala Kale ASWA 18 April 2015

The trip was good and comfortable and the food was excellent but a bit of planning should be improved after all everything was fine our group leader Harshal was kind and generous and Mr. A form thai vision was very informative and helpful.


Sandesh More ASTJ 19 April 2015

We decided to take a short tour of Malaysia/Singapore through Veena World.Our overall experience was quite good and satisfying. The choice of hotels, Indian food provided, hotel accommodation (particularly Orchard Parade in Singapore) were all very good. Veena World lived up to its reputation. The tour Manager Mr. Sagar Gurav conducted the daily proceedings very well and efficiently. He gave instructions/briefings in a polite and clear manner each day regarding the next day’s programme, shopping tips etc. that were quite useful. He patiently handled all our queries, while being politely assertive about the importance of being on time/punctual in a group tour, so that the itinerary could be fully covered. He mixed comfortably with the old and young alike. We enjoyed his company. He also supervised the fun time while traveling, leading Antakshari etc. The local guide in Malaysia, Ms Sally was also a very warm and cordial person, with whom the group felt quite comfortable. The cake cutting at Singapore on the last day was also a sweet gesture and we gather this is a tradition at VW. The dry snack hampers provided during departure from Mumbai were also sumptuous and tasty. We would also like to mention about Dipeeka Mulik and Sneha at the Mahim sales desk for politely handling the enquiry to begin with and subsequently for patiently attending to us through the booking/payment/visa documents submission processes. We would certainly recommend Veena World to friends and look forward to taking tours in the future as well.


Vinod Krishnan ASSM 12 April 2015

I have travelled South East Asia tour with Veena World I would like to say that this tour had really memorable for me, it has great experience with Veena World. All the sightseeing were good which you had selected. Arrangement also very good like hotels, food, etc.. I really enjoyed this tour.Our tour manager had Mr. Atamaram Lad. He has given 100% justice to his role. He is very nice person as tour manager and human being also. He is helpful, co-operative person. Really I am satisfied with Veena World. Now I seemed I have become part of Veena World family. ASJW was my 2nd tour with VW My 1st tour was Europe Escape in that tour also got good experience. Best of luck to Veena World and family and hearty good wishes.


Markandey Koshe ASJW 03 April 2015

It’s a pleasure to tell that we have enjoyed lot & lot ASJW tour. We have returned back with taken good memories. Veena tai very thankful to u & your hospitality. Our tour manager "Aatmaram Lad" he played his role very perfectly, every times he has support to our group, like to guide correct place for shopping, about rules of immigration, information about which good places..etc means exactly tell to he has done perfect pre guidance at that time of next moments... Anyways, once again saying very thankful to u & best future wishes to veena world & team.


Shruti Koshe ASJW 03 April 2015

I travelled with Veena World on the Singapore Malaysia Thailand tour. This was our first trip with my wife Hemlata. Starting from airport receiving at Mumbai to departure from Bangkok was best in class service management. All throughout 10 days travel to Singapore, Malaysia and Thailand was thrilling and full of fun and joy with all-time caring support and personal touch by Mr. Amit Kunte.
Mr. Amit's all time management with your country based representative was really nice in selecting excellent hotels and all time full efforts to organise site seeing. It was not only restricted to tour itinerary but going beyond in organising visit to Jurong bird park in Singapore -with full support from all tour members was really appreciable. Mr Amit is jewel in Veena World holidays. Meeting Veena Patil at Avani Hotel in Bangkok was nice add on with excellent interaction. We really appreciate your all management efforts in delivering the best in class service and all time continual improvement to upgrade in next visit is fully appreciated. Hearty congratulations for your success in establishing well against brand service partners in very short time and look forward to see you on Dubai- Abu Dhabi trip.


Hemlata & Prakash Shelar ASJW 10 April 2015

I had been to Singapore, Malaysia, Thailand tour. The trip had been wonderful. Even minute things during tour were taken care of .Management of things starting from bus upto the hotel was really appreciable. The things which were needed were made available every time. In the journey from Malaysia to Bangkok through airways, food was only served to Veena World group. I salute to your management. Tickets were purchased before sightseeing. Because of which there was no need to stand in queue anywhere. As the first preference was given to group we all enjoyed a lot. Nimesh kaka was a perfect tour manager. He always reminded us to recheck our valuables, passport when we were back to the bus. the cruise party on last day was fabulous.


Vedashree Bodas ASJW 03 April 2015

I had travelled through Veena World to Singapore, Thailand and Malaysia. The tour was amazing.my family and i had a blast and it will be the most memorable tour .Thanks to Veena World for the wonderful tour and the well balanced itinerary The Thai massage and river cruise added to the itinerary added to the fun. the Indian food offered in the restaurants was excellent. the quality as well as the taste was good. also the other families in the tour was very friendly and we have bonded very well with them. also last but not the least this tour would not have so happening without our excellent tour manager Mr. Atmaram Lad and the 3 local tour guides. Mr. Atmaram was very informative, patient and positive throughout the tour. he conducted the tour extremely well. also thanks to the weather in the countries that helped us complete all the sightseeing satisfactorily. truly it has been a fantastic experience.


Sanjay Jain ASJW 03 April 2015

I have just returned yesterday from Veena World’s Singapore, Malaysia and Thailand Tour, our tour manager was Mr. Sachin Mayekar. I am happy to say the tour was very well organised and there were no hitches. I am impressed and I have recommended same to my parents. Our tour manager was extremely helpful and co-operative. I was travelling alone but I never felt alone.
As a qualified product designer I would like to make a small suggestion to reverse the colour scheme of the cap to make it more relaxing (especially in hot weather) and visible. An enjoyable experience and memorable trip.


Ketki Deshpande ASJW 21 March 2015

Our Tour Manager was Mr. Sagar Gurav. The tour was very well managed. I and my family are satisfied and very happy with the arrangements of the tour. I appreciate the work our tour manager Mr. Sagar Gurav. He guided and conducted the tour in very properly and organised way. He was very polite, patient and helpful throughout the tour. We would prefer and like to have him as our tour manager if we plan any tour with Veena world in future.


Yojana & Aniket Ghatol ASST 27 March 2015

Had a wonderful, fascinating and enchanting experience for the last 10 days. Bravo to the team leader who managed both, time and people, young and old extremely well and kept everybody in a happy and joyous mood all through. His entertainment skills are an added advantage. He was available all the time to each and everybody right from Mumbai Airport back to Mumbai Airport as he takes his job as a commitment and not work. One small suggestion I know it may be difficult but not impossible. The Indian food available locally ,like here in Mumbai. tastes the same as if cooked in a central kitchen and distributed everywhere especially the vegetables and rotis. All the hotels and breakfast in them were really good.


Mr.Suresh Kale ASJW 28 March 2015

Being Senior Citizens, we had a fear in our mind before starting the tour, but it was totally away when enjoying the tour. Team leader Mr. Amol Salgar's personal attention ,time management, proper guidance and his energy are definitely appreciable which will improve faith with VEENA WORLD. We have in mind to go for another tour with Veena World. Finally tour was successfully enjoyed more than our expectation.


Vijay Waikul ASJW 28 March 2015

I went to Bangkok, Pattaya in Thailand with Veena World along with my wife Dr. Pallavi and my six year old son Soham. We are from Pune. This was my first tour with Veena World and our first international family tour. Mr. Kamlesh Deorukhkar was tour manager along with us. Our Thailand trip was simply superb. All the group members who accompanied us were very nice, just like our own family. Within 2 days we felt like we know each other from years. We have created one Whatsapp group and are in touch. We are planning do get-together in coming days. Hotels in Pattaya and Bangkok where we stayed (D Varee and Grand Howard) were superb. The tour management was very good. Bus was very nice. Tour manager Kamlesh and Thai Guide Somket were simply superb. They give us information from time to time and did very good time management in the whole tour. We enjoyed all the tourist spots very much especially Tower jump, Parasailing, Nong Nooch village, Marine Safari world etc. One thing that can be improved is the food quality (lunch and dinner) in the restaurants. In Pattaya, Mumbai magic restaurant was very good, but others were not. In Bangkok, the restaurants were not at par.
We adjusted this, but my son did not eat many times. My son Soham often asks us to take him to restaurant in Pune and he likes Punjabi, South Indian as well as Maharashtrian restaurant food. But he did not liked it in Thailand, except Mumbai magic. We enjoyed the tour very much and are looking forward for another tour with Veena world.


Sachin Adkar ASTJ 30 March 2015

Singapore Malaysia Thailand tour. Thanks Veena World. It was mind blowing experience. Well planned tour. Sightseeing hotel stay food ,everything was excellent. Now about yr tour manager javaaaab nahi. So caring & helping, we enjoyed every moment. Really Amol Salgar a great asset to VeenaWorld. All our future domestic/Int. Tours thru Veena World only. Thanks again.


Mr.Suhas Shenvi ASJW 28 March 2015

This has reference to our subject tour with Veena World. Our Tour Manager was Mr. Sagar Gurav. The tour was very well managed. I and my family are satisfied and very happy with the arrangements of the tour. I appreciate the work our tour manager Mr. Sagar Gurav. He guided and conducted the tour in very properly and organised way. He was very polite, patient and helpful throughout the tour. We would prefer and like to have him as our tour manager if we plan any tour with Veena world in future.


Yojana & Aniket Ghatol ASST 27 March 2015

Hangover ASJW ka, hangover Choa Phraya dinner cruise ka ! Literally it was sweet hangover for us. Fantastic planning, punctuality, complete package of snacks inclusive food items during fast like rajgeera chikki, bannaana wafers lushy, delicious, mouthwatering breakfast, dinner, lunch(BLD) ,medicinal items like amala, cloves etc. Above all VEENAWORLD chooses world famous beautiful spots for us. VEENAWORLD exhibits THE DREAM UNLIMITED with Mr. Perfectionist Amol Salgar ,the Tour Manager was like "ghee mein shakker". Now onwards it opens the doors for us to fulfil our dreams unlimited to travel around the world with VEENA WORLD. Thanks The Veena World.


Priyadarshini Wagh ASJW 28 March 2015

Hangover ASJW ka, hangover Choa Phraya dinner cruise ka ! Literally it was sweet hangover for us. Fantastic planning, punctuality, complete package of snacks inclusive food items during fast like rajgeera chikki, bannaana wafers lushy, delicious, mouthwatering breakfast, dinner, lunch(BLD) ,medicinal items like amala, cloves etc. Above all VEENAWORLD chooses world famous beautiful spots for us. VEENAWORLD exhibits THE DREAM UNLIMITED with Mr. Perfectionist Amol Salgar ,the Tour Manager was like "ghee mein shakker". Now onwards it opens the doors for us to fulfil our dreams unlimited to travel around the world with VEENA WORLD. Thanks The Veena World.


Priyadarshini Wagh ASJW 28 March 2015

Recently we returned from our Singapore Malasia Thailand tour Dt 27/March with Veena World. It was an excellent trip. It was truelly value for money tour and all things are well thought and organized Specifically I must appreciate the team manager Amol Salgar. He was very caring and they looked after all the details very well.
He is also seems to be multi skilled personality. His lawani, song has added to the entertainment factor of tour . Every small job right from clicking guest pics uptill guiding and helping guest on airport , he has performed very sincerely and whole heartedly Last but not least he also has excelled marketing skill, he has never lost any single opportunity where he can stress on best part of Veena world tours and services Veena World will surely exceeds its business targets in comming year, if they have tour manager like Amol Salgar


Pallavi Patwa ASJW 28 March 2015

Recently we travelled to Thailand ASTJ with Veena World a group of 34 members …it was fabulous!
Everything was taken care of in a very systematic way. It was a home away from home. We got additional family members with us and we enjoyed every moment in the group.
We look forward at another amazing holiday in future with Veena World. Thank you Veena World and our tour manager Kamlesh Devrukhkar!


Srilata Sampath ASTJ 30 March 2015

I along with my wife Kavita Takane and daughter Shalmali Takane went for the Bangkok Pattaya tour through your company. This was our first International tour which we did and I have no words to express the kind of fun we had. In short it was 'PAISA VASOOL". All the arrangements and facilities were absolutely up to the mark. Our tour guide Mr. Kamlesh Deorukhkar was very very cooperative, kind, soft speaking and fun leaving. He was taking personal care of everybody and giving all instructions from time to time. Your tour was Value for Money. Our entire group has now become one family and as per Kamlesh immediately a WA group was formed whereby we all share our pics.It was a very nice gesture shown by Kamlesh so that the entire group remains close. I had one very small bad experience at Bangkok's Rasoi Hotel, over there the owner was very rough and manner less to talk, have shared the incident with your team.I feel henceforth you please remove Rasoi Hotel from your list because if this person has no audacity to behave properly with his guests, Veena World's name will get spoilt. I hope we keep getting such kind of tours at the most affordable price covering all important places WE ARE ALL VERY VERY HAPPY AND EXCITED THAT WE DID OUR FIRST INTERNATIONAL TOUR THROUGH VEENA WORLD.
HIP HIP HURRAY VEENA WORLD.


Nitin Takane ASTJ 30 March 2015

Thank you much Veena World. This was one of awesome tour, we have enjoyed a lot all we were like one family each and every member have enjoyed. Our tour manager Mr. Kamlesh was so helpful right from Mumbai airport -Bangkok- Mumbai. He was giving us guidance every time was very useful. The Hotels Food sightseeing and shopping all were wonderful.We are fully satisfied. Veena world and Kamlesh have made our this foreign tour lifelong memorable. Thanks to Veena world and Thanks to Kamlesh.


Hunkarswami Mali Kamlesh Devrukhkar ASTJ 30 March 2015

It was a great experience to travel through Veena World. We experienced beautiful journey of Singapore - Thailand - Malaysia.Everything was well planned right from beginning. Booking Executive Ms. Deepika Mulik was very cooperative and convincing. On tour experience was also amazing. We could see the most beautiful places of South East Asia. Tour Manager Mr. Prashant Potdar was bit strict but we understand that it is essential to do so. Overall it was a great journey. Just a small suggestion- try to keep the color of the cap less faint. We would like to plan our future travels by Veena World.


Mr.& Mrs. M.B.Sawant ASJW 14 March 2015

No doubt, "JO BOLTE HAI WO KAR KE DIKHATE HAI" This is just possible because of veena tai and the team she has selected. Among them Amol Salgar is very much competent as TM. We are lucky that he was with us and he takes care of every individuals. Hats off to him. Every Itinerary was successfully completed. The hotels, food, buses and guides. everything was excellent. If such standard is maintained, no doubt VEENA WORLD TOUR. COMPANY will be the number one Tour company in Maharashtra and in India. Thanks very much.


Lahu Kamble ASJW 28 March 2015

It was just an out of the world experience for all three of us. All the management and cooperation extended to us by our tour guide Sagar Gurav was excellent. He was very kind and caring. Food was good and sightseeing wonderful. Hopefully we'll travel with Veena world soon.


Kamlesh More ASST 27 March 2015

It was indeed a good time to spend with all friends in memorable honeymoon tour to Thailand with Veena World. All planning was awesome. Sightseeing was very good. Hotel accommodation and locomotive arrangements were cozy and lavish. Tour manager Amit Soman and Thai guide Mrs. Chalini were very cooperative. We enjoyed their company. Thank you for the wonderful journey


Tejal & Suyog ASHA 22 March 2015

Our Honeymoon Tour to Pattaya & Bangkok was an absolute memorable trip planned by Veena World. We still just can’t get over with the whole wonderful experience! A true bang on the buck! Our trip coordinator Mr. Amit Soman was very friendly & prompt throughout the tour. The tour local Guide Chalinee too was a Gem of a person! During the entire course of the journey Amit & Chalinee were always there with us and for us to make things easy and provide guidance & support. They both are the epitome of professionalism and had great sense of humor. All the transport arrangements were excellent. Tour itinerary was also very well planned. No hectic schedules. Completed major sightseeing and had time for enjoyment too. All the meals (breakfast, lunch & dinner) were on time & as best as possible. Both the hotels were really good. Our hotel in Pattaya was barely 300 meters from the shore with the balcony of the room offering a great wide view of the sea. Overall was a really pleasant tour. There was absolutely no scope for complaints. A great experience! Thank you Veena World!


Ketki & Rohan Kodre ASHA 22 March 2015

Thank you so much for making our honeymoon so special. It was great pleasure with all. And our tour manager Amit Soman he was very supportive.So overall nice experience.Surely will connect with you in next trip.. Thanks to veena mam.. All d best.


Pratiksha Naik ASHA 22 March 2015

We travelled to Thailand with Veena World honeymoon tour recently. We must say, the tour was very well designed & Veena World team was well prepared. We enjoyed it to the fullest.Tour manager Mr. Amit Soman was very enthusiastic, friendly & fun loving. Local guide Shalini was very helpful, patient & knew the right meaning of word- "HOSPITALITY". Amit & Shalini guided us through the trip very well. Probably they both have inculcated all the qualities to be right face to do branding for Veena World. We wish all the tour managers working with Veena World are well trained like Mr. Amit. Best things which I observed about Veena World in this tour- Under promise, Over delivery (inclusion surprises). We would definitely like to go for another tour with Veena World & with Mr. Amit Soman as our tour manager. Keep up the great work. Wishing you similar growth in future as well.


Surya & Shreyas Kulkarni ASHA 22 March 2015

I am glad to say that the tour arranged by you guys was really awesome. I can't get over the tour, the sightseeing, the hotel property, the guide, the bus service, and every small thing that has been taken care off. Really the trip was mesmerising. The tour manager Prashant Potdar was really an experienced guy. He handled the tour so very well. I should say because of him we could have managed to explore all the sightseeing that has been included into the tour. He was well known about the place so very well that the meeting point and the landmark was very easier and simpler to remember.
This was my Honeymoon tour so was really excited for it and on the same time it was my first tour with Veena World so much more excited. But should say it was just up to my expectations or may be more than that. Every small thing is taken care off. I just hope this was the journey i have started with Veena World and much more to come. Will surely recommend this to family, friends.
My special thanks to Mrs Shilpa More who really helped me in selecting the best possible tour for my honeymoon as well as making it bit adventures. I would also like to thank team Dombivili (Vinayak, Sneha, Saurabh) for all the documentation and passing on all the necessary information on time and always have a positive attitude for providing service to customers. Really hats off to them.
Finally i would like to thank Prashant my tour manager & Veena World because of them this tour could not have been so comfortable, adventures, full of fun and enjoyment.
Looking forward to maintain a good and healthy relationship with you guys for future travel. Cheers to Veena World


Ronak Sharma ASJW 14 March 2015

My Mom (Mrs. Shaila Patil) and Dad (Mr. Baburao Patil) were the members of the Singapore - Malaysia-Thailand group tour. The tour was organized professionally and was managed very nicely by the Tour Manager Mr. Prashant Potdar, He is very much competent to manage the entire tour to the satisfaction of the entire group. Prashant has kept the time schedule to cover all the site seeing. He was very co-operative in every aspect, also special thanks to Shreya Raut and the team and booking person Janvi they did wonderful job to provide excellent package for this Tour. Thanks Veena World Team to provide memorable movement to my Mom and Dad. We look forward to participate in your tours in future.


Amit Patil ASJW 14 March 2015

I could not send feed back to you immediately after when we returned from the trip as I got busy with some important commitments. First of all I would like to thank Veena World for giving an opportunity to people who look for touring in the areas where they have no clue how to start. Before I report other views I would like to bring it to your attention that It would not have been possible for me to enjoy this Tour without whole hearted cooperation & support from Tour Manager Amit Sawant. I was carrying my 79 years Old mother with me with the intention of giving her an experience of outside world at least once in her life time. She was able to walk only with the stick but fortunately, before booking with Veena World, I got an idea that if I have to take her along for site seeing, in order to keep pace with rest of the team members, I purchased a wheel chair & carried with me from India. I pushed Wheel chair & maintained pace with the others so that we can take the maximum benefit of this tour. It was Mr. Amit Sawant who use to ensure taking her over the escalators holding her hand like his own mother/grandmother & I use to be on the back stairs (Leaving 2-3 steps for landing because she cannot walk quickly after reaching to Top/bottom) with the wheel chair in my hand. Every time whenever there was some special attention was necessary, Amit was present with us. I am deeply indebted to Mr. Amit for all his support during our this Tour. Our blessings are there with him for his great future. As regards planning, I would like to suggest that carrying wheel chair should be advised to the guests by your front desk whenever they come to inquire for the Tour if there are old aged people touring. I believe because of lack of site condition knowledge, they do not advise. Seeing us with wheel Chair, many felt that if we were knowing/advised, we would have also carried it with us. As regards currency, we found that, many shops used to accept Indian Currency also. This information also should be given to the Customer so that they can carry some money in Indian Currency & do the purchasing. As we did not knew, we carried Indian Rupees only for Taxi from Residence to Airport & back along with Malaysian Ringgit & Singapore Dollar which was not sufficient as we had no idea of the costs of the products there. If possible, you may disclose to the Tourist the possible shops, their products & approximate prices so that if they wish, they can go prepared with extra money.As regards, Complementary food by Veena World, it was good & sufficient. As regards, local Restaurants at Malaysia/Singapore, I believe Indian Restaurants where we were taken were lacking in Hygiene & Quality. We found that other than Indian Managed Restaurants were able to give good quality, hygiene food. Indian food is enjoyed by every Indian back home so we can try some other/similar preparations made by non Indians I am sure most people liked Genting Highland, Pearl International & Copthorne King's food. There is a good ambiance in the Hotels/Restaurants managed by outsiders. Guides were also very good & cooperative/supportive. Vehicles used for local travels were also good. All our Guests Touring with us were also very cooperative/friendly throughout the Tour. Due to long delay on my side to prepare the feed back, maybe I might have missed some points but overall it was good experience to Travel with Veena World. I will not hesitate to recommend others also to Travel by Veena World. Once again, I request to accept my sincere apologies for extremely long delay in sending the feed back.
Wish you & Veena World all the Best!!!


Suhas Mule ASSM 25 January 2015

At the outset, I wish to state that it was a great pleasure for me and my family travelling abroad through Veena World. Since it being a maiden abroad venture, I was not too sure of the location / duration to be selected. However based on my requirement, the sales team gave been adequate inputs and guidance which helped me in selecting the right package. The entire team was very helpful from the time I made by initial booking till the date of travel. During the actual travel our tour manager Mr Akhilesh Shinde and Ms Ped (Thailand) were very kind, courteous and jovial. Proper guidance / instructions were provided on regular basis to ensure that each and every sight visit / location was enjoyed by us thoroughly. All the arrangements with regards to hotel stay, inbound travel and food arrangements were simply amazing and it exceeded the expectations me and my family had. To conclude, I would like to state that I would travel through Veena World only in future also.


Prashant Desai ASTJ 16 March 2015

Myself and my husband had been to above tour. We had a good experience with you . It was our first tour with you. Nilesh Joshi, who was our group leader was superb.
Anyways naveen varshachya tumhala sarvana khoop shubheccha.


Shilpa Modak ASJW 31 January 2015

We just returned from our Bangkok Pattaya tour with Veena World. Hotel, accommodation, transportation, food were excellent. The tour managers were friendly and informative. The tour was really enjoyable and memorable. I will definitely recommend Veena World to my friends & relatives for their holiday packages.


Jayashree & Satish Potdar ASTJ 02 March 2015

My wife and myself, just came back from the 'Singapore-Malaysia-Thailand' tour organized by Veena World. We joined the tour as a group of six. I am writing this to convey our appreciation for excellent tour planning, very valuable, cheerful and friendly tour guidance by the tour manager Kamlesh Devrukhkar. I believe he is one of your assets and deserves all the encouragement possible. He did an excellent job! We wish him all the success in his future endeavours! We also appreciate the services of Singapore tour guide (Serene) and Thailand tour guide (Gudom). We are very happy with the experience...Sure, I shall spread the good word in my social circles! Keep up the good job... and wish you all the best!


Prakash Paithankar ASJW 07 March 2015

We were on guided tour Thai jewels. We travelled to India from US to visit family members and joined the trip. We had a blast. Wanted to write to you before but life got busy. Now it is time to plan our spring vacation here and all memories from the last trip flooded my mind. Rahul Desai is a great tour guide. Professional, knowledgeable and nice guy in general. Tour guide is a big part of making the guided tour enjoyable and he did an outstanding job.I wanted to write to him after coming back but copying him on this email now. Anagha Joshi helped my sister book the trip and was courteous at every visit to the office. We will definitely take one of your tours when time and money permit.


Kumudini Fulay ASTJ 22 December 2014

Myself and my wife were the members of the Thailand group tour. The tour was organized professionally and was managed very nicely by the Tour Manager Mr. Rajaram Gavas. We enjoyed the stay and sightseeing at Pattaya and Bangkok very much and returned back to India with sweet memories. Mr.Gavas was very co-operative. We look forward to participate in your tours in future.


Meenal & Rajendra Pradhan ASTJ 02 March 2015

My friends and i returned from our South East Asia trip. This was our first time with Veena World and we all are very very happy with our tour , food, hotels, and other services provided by Veena World. Our tour manager was Mehul Ghosalkar, he is very sincere and dedicated towards his work, he has all quality to make guest happy. In our tour total 37 guests and we became like family. All were very happy and satisfied. Definitely I will recommend your tours to my family and friends, near future we would love to join Veena World. My best wishes to Veena madam and her team. All the best and good luck .


Manisha Khakhar ASJW 28 February 2015

It was an excellent tour arranged by Veena world. All the arrangements regarding hotel stay, food, sight-seeing were very good, except the A/C problem in the bus in Thailand twice that too the long journey. A suggestion to include Jurong Bird park in the itinerary because it’s a must see place for everybody. We were very happy with Mehul as our tour manager. We will surely consider travelling with Veena World again in future. Thank you.


Dr. Neeta & Dr. Hiten Furia. ASJW 28 February 2015

We are writing this feedback to express our gratefulness for the most fantastic and amazing experience we had on our honeymoon to Thailand Tour. Our first foreign tour to Thailand happened because of your fantastic services and sincere dedication and support of Mr. Akhilesh Shinde (Tour Manager) and Ms. Ped (Thailand Tour Guide). Mr. Akhilesh was very helpful and has given us the most awesome and best experience of travelling abroad. Their Planning, Co-ordination and making us feel together like one family are the best points to highlight. We really appreciate and are deeply thankful to them for the good management of time, reaching out to everyone's needs and making us feel comfortable in a different country. As to give any feedback regarding the Tour, we would like to put it in one sentence :
" Well organised, safest , full of fun and most memorable foreign tour of our lives ". It was the best experience and a good decision to choose Veena World Group as our travel partner. We are eager and waiting to plan another trip with Veena World in future.Heartfelt thanks and greetings to Mr. Akhilesh & Ms. Ped for making us feel like family & giving us such an amazing experience.Thank You so much!!!


Mr. and Mrs. Mestry ASHA 22 February 2015

Veena World is simply awessoommmeee....!!! That is what we have been telling everyone ever since we returned from our Honeymoon to Thailand.Everyone wishes to have an memorable honeymoon!! We too had the same dream... We compared various quotations from different travel partners, racked our brains to decide which shall be best suited to our needs, which shall be great combination of sightseeing as well as leisure time - our time ;). Plus, this was the first international trip to both of us, so it made us more anxious. After going through various options, we zeroed on Veena World. The best part about Veena World was that, there was no overhead cost over-&- above the quote given and plus it included all the important sightseeing places.The sightseeing chosen in the trip were just awesome. The minute details about every place. Right from the places to the suggestions provided where to take the seat while watching the shows (elephant show, orangutan show, dolphin show, etc.) ..to the refreshments provided during the sightseeing. Everything was too good.
Our tour manager - Mr. Akhilesh Shinde was very enthusiastic & pleasant person. We all honeymooners felt like he was one of us.. our friend, more than just a guide! His vibrant personality and ever smiling face, made us feel energetic even at the end of the hectic day. His patience with us.. is again what we want to appreciate.The Thai travel partners & the local tour guide - Ms. Ped (Krantip Siri) was also just too good. Her excellent comic timing and sense of humour made us break into laughter thought our journey. Last but not the least, thanks to Ms. Veena Patil. Her vision & commitment to deliver quality was truly experienced by us on our Thailand trip.


Mr. & Mrs. Rohit Khadye ASHA 22 February 2015

Awesome!!!! Too Good !!! Lovely !!!! The words are very less to describe my Thailand Tour. Firstly, Dinesh (Tour Manager) , what to say about this man. He is a great & lovely human being and we were lucky to have him as our tour manager. Dinesh impressed me in a lot of ways. The day, I reached Mumbai airport, I called him on his cell and he directly, greeted me with my name. That was really so impressive. I thought this guy is a true gentleman with all homework done. His sense of humour was a lot to admire to. He had a perfect knowledge about the places. He took care of each individual in tour personally. His useful tips while travelling, shopping, eating proved very very helpful. It was as if we were not travelling with strangers but with a lovely family. Secondly, the local tour guide(OM) which was provided to us was very impressive and a fun-loving lady. The main and the foremost thing FOOOOD. I would tell you that I was enjoying a foreign location with home-cooked food. The food was really awesome at each location. Hotels, too were of 5 star standards. In all I would say the tour was a "PAISA WASOOL".


Vishwanath Meghnath ASHA 15 February 2015

Excellent tour organized by team Veena World. Thanks for deputing Mr. Sagar Gurav as our tour leader. Very good planning & and time management of Sagar Gurav noticed.
Kind suggestion as tourist - local guide contact numbers and site contact numbers in printed format given to all members at airport e.g. Disney World Singapore , Missing visitor control room numbers etc for senior citizen or FAQ in Marathi language for ladies & rural tour participant. Enjoyed the tour with Sagar. Best wishes to all Veena World members.


Dr. Ravindra Kode ASGR 17 January 2015

I am one of the tourist of your tour to Singapore, Malaysia and Thailand. It is my great pleasure to inform you that we enjoyed entire tour under the leadership of Mr. Nilesh Joshi. He is very much competent to manage the entire tour to the satisfaction of all the acc. tourists. Nilesh has kept the time schedule to cover all the site seeing. He was very co-operative in every aspect. I would like to quote one of the incidence where Nilesh had done the great job. One of our group tourist had forgotten his Bag containing valuable things inside ,in the hotel at Malaysia and we had already departed to Airport to fly to Bangkok .When that tourist noticed that, one of his bag is missing, he had informed Nilesh about the same.The Nilesh had immediately taken the rapid action to bring his bag from the hotel, just few minutes before boarding the Aircraft. The entire credit goes to Nilesh ,as the said tourist was under great tension, till he received his bag. Dear Nilesh deserves promotion in your co. Secondly, this is my second tour abroad ,with VEENA WORLD, .Last year we went to Nepal ,Bhutan with Veena World. Good experience both the times, and i hope VEENA WORLD Will come on top within next few years. Best of luck dear Veena.


Deepak Rele ASJW 31 January 2015

Thanks to Veena World for making our honeymoon tour really special and to give us a tour leader like Kamlesh.


Snehal & Swapnil Chaware ASHA 08 Febsruary 2015

The tour was just amazing. We never expected to cover these activities in such a small time. Your itinerary was really good, well planned and well executed. We enjoyed a lot. Your both tour co-ordinators were great. Kamlesh coordinated/managed very well.
We enjoyed trip. Thanks a lot.


Vinita & Amit Dange ASHA 08 February 2015

We were one of the couples who visited Thailand on the Honeymoon tour. We would like to thank your entire team from bottom of our heart for giving us a wonderful experience and memories for our honeymoon trip. The Itinerary, food, the places for sightseeing is simply awesome. We enjoyed every moment of it. And very special mention for our tour manager Kamlesh Devrukhar for being very helpful and supportive throughout the tour. By having such an memorable experience we will definitely plan our second vacation with Veena World group only and also recommend the same to my family and friends.
Once again thanks to entire team of Veena World for giving us wonderful memories for our honeymoon trip which will be there in our hearts forever.


Preeti & Vikrant Singh ASHA 02 February 2015

I have finished my trip with Veena World to Singapore and Malaysia. I would like to say that me and my friend enjoyed the trip very much and thought it was well organized and enjoyable. I would definitely recommend it to my friends and family. Because we joined the trip from Mumbai, we couldn't manage to collect Veena World hand suitcase but Nilesh managed the same for us. Nilesh Joshi was brilliant tour manager we enjoyed with his company & the rest of the group.


Sunila & Bharti Patel ASJW 31 January 2015

I chose the Singapore Thailand Malaysia tour and Sagar Gurav was our Tour Leader. It was my 1st international trip & it was wonderful. Sagar & all the local guides were very supportive & managed the trip really well !! I met some good people on the tour !! Thanks to you, Veena world, Sagar , local guides Naty, Mr. Francis Roch, Mr. Ratna, Daisy & Wong & all the wonderful people I met on the trip !! It was an unforgettable trip that I'll cherish for the rest of my life !!


Virendra Patil ASGR 26 January 2015

It was very nice and wonderful experience travelling with Veena World. Choosing Veena world for our tour was a perfect decision. Our Tour manager Rahul Desai arranged by Veena World made us very comfortable throughout the tour. Veena World I can say pampers everyone throughout the journey. I also assure you that I will inform about Veena World and the experience I had to my colleagues and make them choose the same.


Shreyas Athavle ASHA 01 February 2015

Thank you Veena World for making our honeymoon a very memorable which would be cherished by us for our lifetime. Akhilesh, wht to say about you. I can only say Thank you Thank you and a big Thank you. I Thank you for ur patience, tolerance, dedication for your work and care for each person and also for capturing our pictures when we used to ask you :) Sorry for keeping you running behind us to come fast. Our group has disturbed you lot for pictures, always coming late, giving multiple wakeup call etc but you always handled all positively and with a big smile :)
Thank you for your care and medical support when I was not well. Be the same the way you are and wish you reach new heights in your career. All the Best.
Would be in touch with you always. Leekie, you are amazing human being. At the age of 53 also you are energetic. I wish we would be same energetic at your age :)
We miss the way you used to say "Chalo Chalo Veena World". Thank you Veena world for a lovely surprise and gift on my Birthday. You made it special in other country which won’t be forgotten ever.
We had gone with you alone but came back with a lovely friends who will be with us always. Thank you once again..:)


Rahul Malve ASHA 25 January 2015

It was a unique and marvellous experience on my first ever foreign tour with family. Though the duration was short it went like dream trip due to planned organisation by Veena World, which was all inclusive. The tour manager was very helpful and informative and good guidance was given. Within short san the things were well managed covering maximum possible spots. airlines, hotel, were excellent. The restaurants were different all the time which provided change of taste.
we feel to recommend other for tour and also wish to be with Veena world for any future tours.


Girish Bhangui ASSG 23 January 2015

Excellent experience on our Honeymoon Special Thailand tour. The tour manager Mr. Rahul Desai was very cooperative. All the arrangements were outstanding. Thanks Veena World.


Nilesh Nagawade ASHA 01 February 2015

It was a unique and marvellous experience on my first ever foreign tour with family. Though the duration was short it went like dream trip due to planned organisation by Veena World, which was all inclusive. The tour manager was very helpful and informative and good guidance was given. Within short san the things were well managed covering maximum possible spots. airlines, hotel, were excellent. The restaurants were different all the time which provided change of taste.
we feel to recommend other for tour and also wish to be with Veena world for any future tours.


Girish Bhangui ASSG 23 January 2015

I thank Veena World and your team manager Amit for my specially arranging Jain food for me. Many special moments spent with all mandali as a one family members i appreciate your management as a wonderful trip, i will plan in future any tour with only Veena World.


Sudha Lotankar ASSM 25 January 2015

We arrived from Sri Lanka Maldives tour last week. I am thankful for the wonderful hospitality your team has offered us during our visit to Sri Lanka Maldives. We were extremely touched to see that our trip was fruitful. The hotel stay was excellent and especially the tour manager Mehul Ghosalkar was very cooperative and good. We enjoyed our trip thoroughly and the sweet memories will go in a long way in our life. Thanks once again for everything and wish you all the best in your future endeavor.


Dilip Kunkolienkar ASMS 24 January 2015

We just completed your tour to Singapore, Malaysia & Thailand with our tour manager Samir. I have had a very good experience & fond memories to share with you. Since the tour was a very long one, we were concerned about how we would manage and how the experience would turn out, as we were traveling through Veena World for the first time. But from the moment we landed, we were greeted by our very helpful tour manager Samir, and he helped us through the procedures with a breeze. From the beginning of our tour, to the end Samir was extremely helpful, caring & attentive to our needs. At the very beginning of our tour, two of our senior citizen co-passengers were taken ill & had to be taken to the hospital. Samir was present with them throughout & the way he handled the situation was commendable. So special appreciation is due to Samir from all of us who took the tour. The hotels, the food , the sightseeing, the local guides, especially miss Fiona in Singapore , & the entire journey was made very comfortable for us and special appreciation is due to Veena World for the very comfortable arrangements made for us, so we could enjoy the trip to the fullest.
We would however like to suggest that another day or two be added to the trip so that its more comfortable & not as hectic as it gets towards the end. By the time the tour arrives in Thailand people are too tired & exhausted to actually consciously enjoy the trip till the end & it's not likely that people will visit the same country again.I would like to appreciate once again the efforts taken by our tour manager Samir Narkar to make our journey as comfortable & enjoyable as it was for all of us. Thank you Veena World for the amazingly planned trip & we would love to travel with you again.


Archana Ghatak ASJW 24 January 2015

Me and my aunt, we just competed Singapore-Malaysia tour with Veena world. I would really like to thank you for this awesome tour. Being first time international traveler, I was little bit nervous about all the airport proceedings and packing. But people at Veena world college road office and Amit Sawant, the tour manager really helped in those matters. Though we all were from different places, on this tour we became one big family of 33 people. The environment was friendly, joyful and just great. From the travelling coaches to food, hotels everything was the best. We also enjoyed company of Our Malaysian (Ms. Sally) and Singaporean (Mr. Shahajan) tour guides. Last but the most important person to be thanked is Amit. From his morning greetings of Mandali namskar to the playful environment he created on tour is very memorable. So kudos to Amit. We enjoyed this tour a lot. I am going to recommend Veena World travel to my friends and family so that they also can have marvelous travel like us.


Mrunalini Lotankar ASSM 2015 tour

My wife Anuradha & I had a blast on our Malaysia & Singapore tour. We clicked more than 1000 photos. Our tour manager Amit was really nice. He made sure that all of us had a good time on tour. He kept the atmosphere charged. We would always cherish this experience. We hope we get to travel with Veena World again & again. All the best to you. May you scale new heights.


Ashok & Anuradha Tamhankar ASSM 24 January 2015

We just completed our tour to Singapore, Malaysia & Thailand with our tour manager Samir Narkar.I have had a very good experience & fond memories to share with you. Since the tour was a very long one, we were concerned about how we would manage and how the experience would turn out, as we were traveling through Veena World for the first time. But from the moment we landed, we were greeted by our very helpful tour manager Samir, and he helped us through the procedures with a breeze.
From the beginning of our tour, to the end Samir was extremely helpful, caring & attentive to our needs. At the very beginning of our tour, two of our senior citizen co-passengers were taken ill & had to be taken to the hospital. Samir was present with them throughout & the way he handled the situation was commendable. So special appreciation is due to Samir from all of us who took the tour. The hotels, the food , the sightseeing, the local guides, especially miss Fiona in Singapore , & the entire journey was made very comfortable for us and special appreciation is due to Veena World for the very comfortable arrangements made for us, so we could enjoy the trip to the fullest.
We would however like to Suggest that another day or two be added to the trip so that its more comfortable & not as hectic as it gets towards the end. By the time the tour arrives in Thailand people are too tired & exhausted to actually consciously enjoy the trip till the end & it is not likely that people will visit the same country again. I would like to appreciate once again the efforts taken by our tour manager Samir Narkar to make our journey as comfortable & enjoyable as it was for all of us.
Thank you Veena World for the amazingly planned trip & we would love to travel with you again.


Archana Ghatak ASJW 24 January 2015

My trip is very awesome... Our tour manager Amit Sawant guided us and managed the tour very well. We enjoyed a lot with Veena World, waiting for our next trip with you.


Poornima Rule ASSM 25 January 2015

We were on a 10 days tour of Veena World. Firstly we would like to thank you Veena World and specially thank for Samir (Tour Manager) because of his lots of effort, arrangements and friendly behavior in the tour that makes our tour memorable. In this tour we enjoyed holidays. Also we are likely to do next all tours with Veena World in the future.


Neha & Sujay Kumbhar ASJW 24 January 2015

First of all thanks for adding beautiful moments in our life. Thailand trip is going to be very wonderful and amazing memory throughout our life. This was our first trip outside India, that's why we were little bit tensed but Veena World made it so easy! We enjoyed a lot. Hotel stay was very nice. Everyday activities were nice and exciting.

All Pattaya tower view, alcazar show safari ride, cruise dinner was very amazing. We liked island very much. Para sailing was exciting. We done lots of shopping in Indra mall. All travelling was very comfortable, we didn't face any problems. Everything was smooth and easy. Thai massage was so relaxing! We will never forget these moments. All trip bought new enthusiasm in our life. Such a wonderful trip. And about tour manager Kamlesh. He is very nice guy. Very helpful and humorous. He made all trip very funny and interesting. Thailand guide (kim),she was also very nice. All group was very cooperative. We enjoyed a lot with all group.

We made few friends. We shared our experiences. And we will surely come back to you for our next big trip. Thanks for everything. Thanks Veena world.


Sindhu and Siddharth Waghmare ASTJ 26 January 2015

This tour was well arranged and very well managed. We the senior citizens enjoyed the tour. The credit goes to our very efficient and caring tour leader Mr.Rakesh.


Neela and Ravindra Bhide ASSG 23 January 2015

There was just one day for you to arrange since we had decided our vacation plans one day before but the arrangements were just so perfect thanks to Snehal and Sneha.
The entire trip was a great experience. Thanks for such a well-planned and co-ordinated tour. The experience with Veena World was far above our expectations.
The car was very comfortable and always on time and the entire staff in Thailand was very helpful and co-operative. Special thanks to Ms Neena too our one touch point in Thailand. About Eastin Hotels they have great service and served very good breakfast. Chao Phraya Cruise is a worth visit as suggested by you. The Noong Nooch Village also very beautiful place, Coral Island is mesmerising beauty. We have travelled with various tour operators but none were like Veena World. Also great customer service by the entire Veena World Team. Awesome Overall Signature Holiday. Thank you once again for the wonderful memories. Will soon be with you for my next tour.


Uday Kamath Signature Holiday - Thailand

Here's what we would say about our experience with you. It was our (mine and my friend's) first international tour and being so it was very special for us.

We did face some issues during booking with your PSP (at Badlapur),as the lady was not well versed with all the processes. Leaving that aside,it had been a great experience. Tour itinerary was good, We would suggest you to include the aquarium at Bangkok in itinerary.

Tour manager(Mr. Ajay Ghag) was a very jolly fellow. He managed the group very well and kept all the members entertained all the time with his knowledge of the places, personalities and incidences. (And ofcourse his lectures, as we used to call it at times 😊) Special event planned for 31st was very well executed and kudos to you for making our new year memorable one. We noticed that you have thoughtfully selected indian restaurants for meals, but the issue that we observed is the menu was repetitive many times. If possible, make it a point to set the menu for each meal by yourself (this will avoid repetition of items) after checking the items available at chosen restaurants. Thank you once again thanks for a great kick start of new year. Looking forward to travel with you again..


Mugdha Dhopavkar & Deepshikha Singhal ASTJ 09 December 2014

I , with my wife and daughter, have just finished the tour of Thailand & Singapore which started on 26 Dec 14 with Veena World. This was my family's maiden trip overseas and we enjoyed every moment of it. The itinerary was very well designed by Veena World and superbly executed by the tour manager Suvidha Desai. The hotels, food, 31st December celebrations…everything was just superb. Over all an amazing experience which me and my family will remember for years to come. GOOD JOB done Team Veena World. Also, my sincere thanks to the people who work behind the curtains and manage the show (your guys who arrange ticketing, Hotel Booking ,etc.)


Vishal Gokhale ASST 26 December 2014

First of all we wish the entire team of Veena World A Very Happy and Prosperous New Year. Thanks for giving such an excellent tour package for us. Veena World stands for-
V-Vibrant
E-Excellent
E-Energetic
N-Never the less
A-Affectionate
W-Wonderful
O-Overwhelming
R-Responsible
L-Loving
D-Disciplined.
Our wonderful experience and smooth running of our tour depended on our Tour Manager Mr Atmaram Lad (Nimesh) who deserves all this. He was very loving, caring, disciplined, with excellent communication, proper time management and quick decision making ability. The group members in our tour were excellent and caring for each other. We all enjoyed the tour and had great fun. Please convey our sincere thanks to Nimesh for making the tour very memorable. A special thanks to Veena World for organising the most memorable and lovely event on New Year's celebration at Bangkok. Lastly we wish Veena World Organisation all the best for their future.


Shailaja Vaychal ASJW 26 December 2014.

Thought of penning down our thoughts around Thai Jewels tour organised by you. Fantastic, well done, you guys rock! You deserve every word of appreciation for this tour which has all the ingredients required for successful vacation; fun n frolics, adventure, curiosity, knowledge, relaxation and most importantly people with good TQ (Travel Quotient) around. There was this "WOW" factor which has made this vacation memorable for all of us. Ajay Ghag, our tour manager is very smart with good EQ, knowledgeable, good sense of humour, accommodating, and a very thorough project manager who deserves special mention for making this tour nearly spotless. There is so much good to share, however there is some areas to consider or ponder for us: 1. It would be probably better idea to provide an alternative choice to enjoy local cuisine, Thai in this case. As they say 'In Rome do as Romans do'. I m travel and culture enthusiast and explored most part of Europe but always insisted on eating local. I understand some people may have preference for Indian food but may be you could give more options for people like me.
2. Hotel at Bangkok did not provide complimentary Wifi. In this global village when Facebook is a continent and people care for their smartphone more than their lives, Wifi has become a basic necessity.

With the discount vouchers in our pockets and some special offers till 07 Feb as advertised by you, we have started thinking on our next vacation. We would like to visit Bhutan with you. Thank you very much.


Mandar, Shweta, Dhruv and Vriddhi ASTJ 29 December 2014

I take this opportunity to thank you for the lovely experience I had during my Thai Jewels tour. It was a very well organized trip right from the day, we decided to go with your travels. I booked mine and my daughter's along with sister and family, then friends added in. We were all pleased with the service of your travels and to boast of we had Vivek Salgaonkar as our tour manager. He was ever so patient when needed and equally professional where timing was concerned. I feel we enjoyed the trip more so because of his management. Thanks to him too. He took great care of everyone and our sightseeing was added fun due to the Indian songs and dance at safari world and cruise. We equally enjoyed the new year eve at no extra cost, And got your lovely gift of discount coupon, thanks once again for encouraging me to take the trip and Vivek for making it an forgetful one.


Naina Salunke ASTJ 27 December 2014

We went to Singapore Thailand tour. For the first time we were travelling by Veena World. Our experience was very good. All the arrangements were very fine. Our tour leader Suvidha Desai was too young but too capable to lead the group. She handled the group very well. We would like her as a tour leader for our next trip also. Thanking you.


Vibha and Prakash Kane ASST 26 December 2014

Thank you for all of your hard work to ensure that we had a wonderful time in Thailand during my recent vacation. I really enjoyed my tour of Thailand especially coral island, safari world and many more. I would want to thank personally that our tour manager Mr. Chetan Surve....was one best guides we have ever had. He was knowledgeable, he had a great sense of humour and so pleasant to be with. I shall gladly refer all my traveling friends to your travel agency, thanks again for everything & especially to Chetan dada from my son Jay.


Ravikiran Kulkarni ASTJ 12 January 2015

We had our most memorable experience on Veena World’s Jubilee Special Thailand tour. These memories will be cherished for a lifetime.


Varsha & Sanjeev Mahajan ASJA 02 December 2014

I, along with my wife Hanu & 2 daughters Nimrit & Gunika, had recently gone to the Thailand tour with Veena World.

This was my first trip with a tour company & I was very apprehensive about how the other members of the group would be?how the service would be?

But all these apprehensions were laid to rest by the royal treatment we got from your side.

First of all the kandivali office from where we had made the booking were very helpful & cooperative.& the tour guide Mr.Vivek who I would say is the kohinoor diamond of your organisation, was very friendly, caring & always smiling. I would personally like to thank him on behalf of the entire group for the utmost care taken by him. God bless him with all the success in life.

The group members were so friendly & we all bonded like a extended family. Again thanks to Veena World along with seeing new place we have made new friends. Wishing your organisation all the best for future. Keep spreading happiness & joy.


Pawandeep Singh Pruthi ASTJ 27 December 2014

We just returned from Thailand tour with Veena World. The tour was well-planned and perfectly executed. Both Mr sagar and madam Pam were courteous and very helpful throughout the trip. My wife and I look forward to make a trip to Hong Kong next year. I will surely recommend Veena World to my relatives and friends. Both Mr Sagar and Madam Pam deserve high praise for the trip well worth. Our best wishes to Veena World and its staff.
R. D. Gangolli ASTJ 15 December 2014

It was really amazing to visit Thailand with Veena World. Would like to appreciate the tour manager Amol Salgar for making it so special for us. His efforts were really awesome to make each and every moment of our tour memorable. Going forward in future years, we would like to travel with Veena World again and surely with Amol Salgar as tour manager if possible. It was really a great experience for all of the 22 couples on the tour.
Pranit Somne ASHA 15 December 2014

My parents Mr. Madhukar Sukalal Bagul & Mrs. Vimal Madhukar Bagul were part of your Seniors' Special Thailand tour. It's my pleasure to communicate that they had really beautiful holidays & they enjoyed a lot. I would like to thank you for the the hospitality extended by Veena World during above tour, specially tour manager Mr. Akhilesh Shinde & Team. It was our dream (me my siblings) to send our parents to such memorable foreign tour. Thanking you once again!
Manohar Bagul ASZA

Just back from Women's Special Thailand tour. It was a very very wonderful experience with Veena World. All the arrangements were upto the mark. I really thank all the co-passengers for helping me from time to time & the tour managers trio Pratima, Ulka & Shweta are the gems of Veena World. Your ground handlers & coaches were standard & comfortable. Natty, Udansin & Umaba were very co-operative & enthusiastic. I thank the booking staff Karishma Gomte & Mehul for handling the booking procedure & staff of guest relation department for giving all the necessary prior departure information much in detail. All the instructions were clear & helpful at the time of actual travel. it was my first international tour & a complete fun filled experience. All the sightseeing are really worth visiting & it was a complete new learning experience. All the ladies were like free butterflies in the garden. We were wearing nice dresses each day, eating even if the stomach is full & literally frolicking. I enjoyed all on tour games & activities to the fullest & of course presence of Veena Mam was a cherry on the cake. I would like to travel with Veena World again & again in near future.
Jayashree Barve ASWA 23 November 2014

Our trip to Thailand, Bangkok, Pattaya and Phuket was a very memorable one! Thanks to Veena World and our tour manager Mr. Ajay Ghag who managed our tour so well. As it was our first trip with Veena World we had an amazing experience with Veena world. Hotels and quality of food was really good. Also very important time management done during each day was good. We did not get tired as we were not made to go sightseeing for the whole day at a stretch. Sometime was always given for rest and then we could go to all places fresh. The Tour Guides were also very cooperative and friendly.

All Island in Phuket are really beautiful and worth watching .Thanks to suggestions about visiting this place given by Veena World team. Hoping to do many such trips in future!
Shirin Joshi ASTW 26 October 2014

First of all I must thank you for the excellent service provided to me & my family during our South East Asian Holiday. To begin with, the tour manager - Chetan Surve is excellent at his job. He is friendly, courteous & knowledgeable too! He has the ability to make the tour, which can become slightly hectic, relaxed & enjoyable to everyone. He guides the people very well & is always there to help you. I have traveled abroad before too with my family through other major tour companies, but I must admit, this tour with Veena World was by far The Best. Right from my first call to enquire about the tour, to my visit to your Mahim office, till the end of the tour, I had a very good experience. My family (wife & daughter) has also enjoyed the tour thoroughly & it was really a very welcome break from the hectic Mumbai life.
Congratulations & Keep Up the Good Work! I am already planning my next vacation with Veena World.
Shantanu Soman ASJW 18 October 2014

My husband Pankaj and I had taken the Thailand ,Malaysia and Singapore tour. I must say that we had a great time. The hotels, arrangements, food, transfers and everything else was perfect. I celebrated my birthday on the tour and was very happy to know that Veena World had already made a note of it. It felt special.
Our tour manager was Amit Sawant. I would like to take this opportunity to appreciate his dedication and sincerity. He was extremely helpful and took very good care of the group. He did a great job. He went out of the way to ensure that all of us were comfortable. He became a part of the group family. I have a small suggestion, almost all Indians have a craving for tea/coffee in the late afternoon. Hence, if Veena World can take care of this, it can make a huge impact. It is a small inclusion but it can generate amazing satisfaction. I would love to travel with Veena World again and am hoping to hearing from Veena World regarding great deals and early bird discounts. I am looking at traveling to some other international destination in May,2015.
Nivedita Wagle ASJW 20102014

Thank you, Amit Sawant (tour manager), and Tuktha (Coach)& obvious Veena World for planning a garden tour beyond our dreams. It was a pleasure travelling so far with you, and your attention to detail made our trip much easier than we imagined it could be. All the Places included in our tour is awesome & drinks & food for indian peoples was arranged so properly . Even the Hotels in both the city (Pattaya & Bangkok) we stayed at, was good. My husband and I look forward to planning our next trip to Europe with you!
Pranali MurkarASHA 04 Oct 14
I just returned from South East Asia tour with our group of 28 People. The tour was very well planned by your company. We had an unforgettable experience and all our senior members, youngsters and children enjoyed this tour. We would like to extend our special thanks to our tour manager Prashant Potdar who was very co-operative & friendly. Thanks to your back office staff from Ghatkopar branch specially Ms. Vallari Chavan & Mr. Deepak Jadhav for their extended support. Kindly keep us updated on your future group planned tours...! Cheers to Veena World!!
Gaurav Raorane ASTJ 10 November 2014

It gives me a great pleasure to inform that our recent Thailand trip with you was fantastic. It was really memorable mainly due to the best support & continuous efforts taken by our tour manager Ajay throughout the entire trip, because of that all our group members enjoyed the trip a lot. We look forward to joining another foreign tour with Veena World of course with our great tour coordinator Ajay. Thanks a lot.
Prakash Jadhav ASTW 26 October 2014

We travelled to Singapore, Malaysia and Thailand with you. Your office team has cooperated very well right from our first call to you. Your tour manager Rajesh Salvi extended good cooperation at all the places.All the hotels were excellent , all the guides were quite caring , well mannered & detailed deeply of every country/sites. The Sight-seeing selected sites were quite good. The food was good baring Pattaya, however it was noted by the tour manager & an action was taken at the next food joint. Rajesh Salvi amalgamated with our team as family member. He is a well behaved person , quite attentive , really this person is an asset to Veena World . We wish bright success to Veena World in future. We have enjoyed this tour.
Ashwini & Avinash Gupte ASJW 06 November 2014

Thanks for being part of our happiness and for all arrangements before and on tour. Tour manager Ajay Ghag... Yes, I had to start from him as he took care of everyone and shared lot of information about places etc. We liked his patience level where I thought if I was in his place would have been angry but he kept smiling and helping. We got 9 full days thus our tour was relaxing compared to tours of few other tour operators. We were extremely lucky to get excellent tour companions and all of us enjoyed a lot together in bus journey and on river cruise. What can be improved:
You can break Phuket stay of 3 nights into 2 nights Phuket and 2 in Krabi. Additional day can be adjusted by reducing 1 night in Bangkok. Add phi phi island in Krabi attraction. Hotels were of average quality. Look to improve hotel quality at least for premium tours which includes Phuket. No one will mind to spend few thousands more for that. At least give option to guests. Extremely happy with services of group tour but guests should get 4 star hotel options. Happy to choose one more Veena World group tour in future.
Ajit Rokde ASTW 26 October 2014

We had travelled with Veena World to South East Asia. The tour manager, Sagar Gurav is a very kind hearted and loving person. He helped us a lot on our tour.
He has a super quality knowledge, we rate him 9 out of 10.
Mr. & Mrs. Gadkari. ASGR 25 October 2014

My wife and I were on your Bangkok, Pattaya, Phuket, Krabi group tour from. The entire tour was a great success. The Tour Manager Amit Sawant was very helpful, caring, informative, positive & ever enthusiastic. He ensured comfort for everyone & that all sightseeing points are covered with enough time. Moreover, local guides were excellent.

Hotel rooms were comfy except in Pattaya, where it was rather low on amenities & service. Food was good. Coaches were clean & comfortable. Sites seem to be carefully planned by you, and tour manager strived to show them with enough time .Our group was also very hilarious. Thanks to VEENAWORLD. We expect more association with you in future. May I suggest you one thing? In your tour schedule if you give one free day at a suitable place after every 3/4 days of activity, it would be helpful. Senior people can take rest & other people can repeat the places they liked or explore the places not covered by you.
Shriram Salvekar ASTW 02 November 2014

This is to inform you that we are 4 family members and we just returned from your South East Asia tour. We are really satisfied with your services and specially our tour leader Mr. Sagar Gurav had taken lot of efforts. He managed all senior citizens as well as young families also. Specially he extended a lot of care and concern to me because of my fractured leg. Once again thanks to all members of Veena World team for making our memorable, smooth and successful tour. I hope you and your team will become no.1 in tourism sector. Best wishes for your bright future.
Prashant Desai ASGR 25 October 2014.

It's my honor and pleasure to inform you that I & my husband Mr Vijay Gunthey went to South East Asia Tour on 25th Oct.We visited Pattaya, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Macau, During our journey our team leader Mr. Sagar Gurav was with us, he is such a nice, meticulous and a humble kind of person. If we ask anything to him he always answered politely without any fury. We are fortunate to opt for Veena World and the tour leader too. Thanks for the best service given by you, we are overwhelmed
Varsha Gunthey ASGR 25 October 2014

I take immense pleasure in writing to you about the tour we had just undertaken with you. This was our first international tour with a travel agency and I must say that it was a very wonderful experience. Firstly, I would like to thank you and your team for the well-organized tour. The tour covered all the major sightseeing. Our tour manager Akhilesh Shinde was a gem of a person. He was very knowledgeable and caring for each and every family members in the group. He made it a point that in spite of bad weather we could cover all sightseeing places. My special thanks to Akhilesh. In future too, we would like to go with him as our tour manager. We started as a family of 3 (I, my husband and my daughter) but we came back as a family of 23. We are planning to have a tour next Diwali too and for sure would like to go through Veena World again.
Naseem Rocky D'mello ASJW 19 October 2014

Firstly, I would like to congratulate you for creating this wonderful venture Veena World. My parents & I happen to choose Veena World for the Rajasthan tour. We are highly impressed by your services. The quality of your service was top notch. I especially would like to appreciate the efforts of your team, Sachin Netke, Vinay Mishra and Manoj they made our trip all the more special. The team leader (Sachin dada) is one of the reasons we will choose Veena World for our future tours. Vinay's funny attitude and Manoj's work-comes-first attitude was awesome to experience. The games conducted, lead to team bonding and we have made some good friends for life. Your employees had added a personal touch of care to the extremely professional tourism industry. The Diwali celebration did not make us miss our home. Fortunately my dad had his birthday on one of the tour dates, the way it was celebrated on tour ... it touched our hearts. My Parents have considered Sachin dada as their son now. Your team had guided us excellently during times of shopping and at Ajmer, It was an essential. On the whole, Kudos to your team!

From our end, we assure you that you have reached 100% customer satisfaction. Veena world has definitely entered our good books. We really did celebrate life.

Cheers!
Vinaya Joshi ASTJ 26 October 2014

Me and my husband, Pankaj had taken the tour to Thailand, Malaysia and Singapore. I must say that we had a gr8 time. The hotels, arrangements, food, transfers and everything else was perfect. I celebrated my birthday on the tour and was very happy to know that Veena World had already made a note of it. It felt special.

Our tour manager was Amit Sawant. I would like to take this opportunity to appreciate his dedication and sincerity. He was extremely helpful and took very good care of the group. He did a great job. He went out of the way to ensure that all of us were comfortable. He became a part of the group family.

I have a small suggestion. Almost all Indians have a craving for tea/coffee in the late afternoon. Hence, if Veena World can take care of this, it can make a huge impact. It is a small inclusion but it can generate amazing satisfaction. I would love to travel with Veena World again and am hoping to hearing from Veena World regarding great deals and early bird discounts. I am looking at traveling to some other international destination soon.


Nivedita Wagle ASJW 20 October 2014

I would like to take this opportunity to thank Veena World team for our successful maiden family vacation. We had an excellent experience with Veena World right from inquiry to the end of our tour.

Our special thanks to Chetan Surve our tour manager. Great planning by Veena World team but it needed successful execution by Chetan. We could complete all the sightseeing in time as planned. Chetan even took our feedback, provided us tips to enjoy sightseeing, lighten our mood by sharing funny incidences from his previous tours and especially tolerating our children Sara (6) and Aadi (5). Hope our children will remember him for long time to come. Overall a great experience. Hope to travel with Veena World again in future and if we can , definitely with Mr. cool, Chetan Surve.
Chetan you ROCK!!!!
Mr. & Mrs. Dhanavade ASJW 20 October 2014

Please accept my heartiest thanks for making my holiday trip a grand happy event. I liked your management and appreciate your skill to deal with the travellers. We all members of my family were treated very warmly and were looked after specially .The hotel selection and meal arrangements were up to the mark .We enjoyed the stay and the services rendered.

I must make a special mention about our tour manager Viraj Guhagarkar. He was very polite and active .He was available with his smiling face whenever we or anybody required him . He attended old persons and children. Due to his skill in tourism and knowledge of places made us satisfied. May I request you to convey our thanks to him as well as to all working for the success of our trip. I thank you and wish you and your company grand future.
Aravind Chaudhari ASTJ 20 October 2014

I really want to tell you that our Thailand trip with Veena World was awesome. All things u provided was excellent and the main thing is our tour manager Chetan Surve... a very nice person as well as a leader. He is a very responsible person. I think because of him we did our tour safely and we enjoyed a lot.. Thanks Chetan and Veena World.We will definitely meet again for our next trip.
Shweta Kamane ASTJ 30 October 2014

We had booked a tour to Thailand. Our tour manager Samir Narkar (uncle SAM) was excellent in his work. He was kind, humble and ready to solve any queries instantly. From day one we had a great time during the tour. The planning and execution made by you was spot on. The idea of theplas at the floating village and Haldiram bhel in the evening were pleasant surprise for us. The time management was perfect by Samir during the tour. The itinerary was planned perfectly and was not hectic. After the day's sightseeing when we felt like having something to cool down, we would find coconut water or ice cream waiting for us! Sweet, juicy pineapple during the sightseeing was a treat for us! The one place included in the tour KRABI was WOW! The natural beauty of that place have no words! The hotels at all the places were good, but the service at Pattaya's Woraburi The Ritz was slow and not up to the mark. Also the dinner in Phuket was the worst we had. Request to you from all the tour members to delete the same from your future tours. We had a gala time at the river cruise with delicious food. Not a single member stopped dancing till the cruise stopped! Samir treated us like we were his family. Please find a suitable bride for him(ha, ha, ha). The local tour guides, Max at Phuket and Natty at Pattaya and Bangkok were also great. We(all the tour members) had a great, great time together. Moti soap and attar on Diwali morning was super hit! All of us had faral that morning. The food packets given by you before and also after the tour concluded at Bangkok airport were exceptional! Please let us know any new destinations you will be planning in the future. Overall me and my family had a wonderful time.
Yogesh, Alpana, Aditya Apte ASTW 19 October 2014

We had the best experience with Veena World to Singapore, Malaysia and Thailand. The tour arranged by your company was perfectly managed. The selection of the sightseeing places were nice. About the tour manager, Aditya Sathe, he explained us each and every sightseeing place in detail. The cooperation from the tour manager was excellent. I strongly recommend Veena World to all my friends and family members. Thank you!
Vaishali & Nitin Kothari ASJW 25 October 2014

Our Thailand , Malaysia & Singapore tour with you was well managed .Veena World tour is the best travel company in world. I am so happy with this tour and your tour manager Amit Sawant did a fantastic job, he works with complete devotion. I will plan my future trip soon with you again.
Dinkar Patil ASJW 20 October 2014
I just returned from Thailand - Malaysia - Singapore tour. It was an awesome experience .The entire tour was very well planned and well organized. Food was good too .Great effort and keep up the good work !
Anjali Yawalkar ASJW 20 October 2014
My mother just came from Women's Special Thailand tour and I found tremendous changes in her. I never seen her this much happy ever before.
This all happened because of you only. My sister had honeymoon package at Himachal in May. Now my mother. Both travelled by Veena World only. And both are very satisfied with your hospitality. My mother never ever travelled alone ever before. But now she is with full of confidence. She just shown me her photo with you. And continuously praising you. I just want say you THANK YOU. Now you are part of our family.
Thank you once again. I wish grand success to Veena World. Last but not least Jaswandi your tour manager, thanks to her a lot for making my mother to feel special and boosting her. Now it is my turn in family. ...let us hope for best. We are always with you.
Milind Umape ASWA/WB 10 September 2014
We have just arrived from your Singapore Thailand Malaysia tour. This tour was a surprise gift for me from my wife on the occasion of my 60th Birthday.
She booked the tour in your Dombivli Office. After completing the tour I wish to inform you that, the services such as Bus, Hotels, Breakfasts and food quality was excellent. Our tour manager, Ashish Dandekar who is very enthusiastic and smart, managed the tour excellently. Ashish celebrated my 60th Birthday on Cruise, which I will never forget. The quality of services rendered by guides in each country was very good. We enjoyed our first foreign tour and also first tour with Veena World.
Prakash Badve ASJW 11 September 2014
Recently we returned from our South East Asian Jewels tour with Veena World. We had a blast. Everybody was very happy with the experience. We thank you for the able management. Our tour manager, Deepak Jadhav, deserves all the accolades on managing the tour very well. I wish Veena World all the very best.
Mr. & Mrs. Shrotri ASJW 3 June ‘14
I recently concluded the South East Asia tour with Veena World. It was a wonderful experience to visit three countries i.e. Singapore,Malaysia & Thailand in 9 nights and 10 days. The tour was well managed, guides were informative and co-operative, hotels excellent.The tour manager, Mr.Aditya Sathe was like a family member, taking care of senior citizens and children, In short, it was a wonderful experience.
Vishwanath Bhave
I always wanted to take my parents on a foreign tour. When I booked this tour I was a bit worried as my father, who is 74 yrs of age, has undergone total knee replacements, spine surgery, prostate enlargement, cataract surgery in 2011-2012. Moreover both my parents have hypertension problem. A few of our friends and relatives made matters worse with their doubts and suggestions.I literally harassed Manasi Thite with my queries and concerns but she assured me that my parents would enjoy the tour to the fullest. And she turned out to be so right. My parents had a blast on the tour; sky jump from Pattaya tower, safari world, water sports, sea lion/dolphin show, orchid botanical garden cable rides, songs of the sea show, 3d shows, Sentosa Island were too much fun. Food, hotels, tour managers Chetan, Lucky & Sarah were very efficient and really nice. Everything was well-planned and smoothly executed. It really was a memorable experience
Neeta ShivganASJW 18 Oct 13
We had a great tour recently to South East Asia -ASJW14042014. The Group was friendly and our friend, tour manager Aditya Sathe, made every moment of our tour enjoyable and memorable. We got a chance to meet and have a word with Veena Tai. Thank you Team Veena World for great tour experience.
Saurabh Thorat
Recently i had an awesome experience with veena world while travelling South East asia. We had so much of fun any joy starting from Thailand Hong Kong and bombardment of surprises in Singapore with glimpse of Malaysia also. Apart from food and travelling the kind of accommodation provided by you was really more than what we have expected. All an out it was really worth travelling with you. i am looking forward to have an another trip with you very soon.
Akash Shukla
Wish you and your team a very Happy and Prosperous New Year!! I travelled to Thailand, Malaysia and Singapore with Veena World during 9th December to 18th December 2013. (South East Asia Jewels – ASJW).Thanks to Veena World for making this tour enjoyable and unforgettable with good memories!! The entire tour was really well planned, managed and executed. The itinerary was planned in such a way that all the major sightseeing and activities were covered. The tour was easy, comfortable and hassle-free.The hotels were decent and food was also very good. The munchings given to us were simply superb! The tour was for 10 days and the time passed really very well.All credit goes to Mr. Chetan Surve, our tour manager, who was very cooperative and courteous since the first day. He was very friendly, supportive and took care of every single member in the group. With his effective communication skills, discipline and service, he managed the tour so well that it went off just perfectly.
All in all it was a wonderful experience and an enjoyable vacation! I would like to travel with Veena World soon.I wish the Veena World Team and Mr. Chetan Surve all the very best for their future endeavors!!

Gauri S. Bedekar
We visited South East Asia
It was our first group tour
IT WAS AN EXCELLENT EXPERIENCE
ENJOYED EVERY BIT OF IT
THANKS TO OUR TOUR MANAGER MRS PRATIMA PHADKE
AMAZING CO ORDINATION ON HER PART
THANKS TO VEENA WORLD FOR SUCH A BEAUTIFUL EXPERIENCE
GLAD TO BE A PART OF IT
Maanika H Chugh
I do not want to book any tour at present but i just wanted to check your service so I called for enquiring about Rajasthan and South East Asia tours. I got excellent information from your team members. They almost took me to each and every sightseeing place through the telephonic conversation. What an experience ! I’m proud to say you have already proved to be the best travel company. I will surely travel with Veena World in future.
Prashant Patil
Congratulations! Well done. I am one of your first tourists to go to South East Asia. It was a mind blowing experience, superb hospitality. Now my friends and me are planning to go to Kashmir on 23rd march 2014.
Hemant Gawankar
A family vacation abroad was on the cards, and when we heard of Veena World we decided that our first trip abroad to South East Asia, will be with them. And they more than lived up to our confidence. Small thoughtful additions like the travel bags, passport pouches, the travel adapter and the food packets were hinting to a trouble free vacation and each of the item was fully utilized during the tour. And the feather in the cap was our Tour Manager, Prashant Handore , who used his 12 years of experience to get us together as a team and travel in a disciplined manner so that we were never late and never missed any sightseeing . In peak vacation season with thousands of tourists everywhere, because of Prashant’s management and our co passengers cooperation, almost everywhere we were the first to arrive, enjoy the location and leave before it got too crowded. Small suggestions by him, like which exits to use, where to spend less time were immensely helpful. The strong tie ups with the local agencies and restaurants were excellent and everything operated like clockwork. And the surprise party on 31st managed by Veena World was the cherry on the topping and proved to be a Grand Finale for us ! This tour will be cherished in our memories for a long time!
Chandan Joshi
Our South East Asian Jewels tour was an incredibly awesome experience made unforgettable.Special thanks to our tour Manager Mr.Chetan Surve who was very knowledgeable, helpful and also humorous in his presentations. We thoroughly enjoyed the tour because of the excellent arrangement of food, hotel, transport, sightseeing. We wish Veena World all success.
Satish.K.Mendon
Last week I had been with our family group of 9 persons to your South East Asia tour along with your tour managerAmit Sawant. It was a trip of 9 nights.It was a great experience to tour with Veena World team. It was excellent though very hectic tour. Your tour manager is an asset to the company, I feel he was new to this field but was very calm and composed and with a very good
temperament. The places to visit were well chosen and worth visiting.I felt some problems in the tour which I write below. The confusion of travel Insurance was avoidable as many people did it on their own as information was not available. The supply of less water is also not good as in these areas we need more water. In one place the dinner was not at all good for a family visit. I have decided to use your services for all my further tours due to good arrangements, good hotels to stay, good dinner and lunches and the last very good well known tour manager.

Sudhir Gangawane
We had concluded our tour Jewel to Thailand, Malaysia & Singapore on 18th December 2013. It was my first tour with the travel Agency like Veena World. So far, I have been travelling every where with my family by doing my own arrangements like Flight tickets, Hotel booking & Local Site seeing. I always prefer that my family should not face any trouble during transit & make their trip comfortable, memorable. But how much pressure & tensions I used to take it & again without any budget constraint, that I only know. Hence first time I decided to go with Veena World & enjoy my holidays with my wife. My assumption about the packaged tour has totally been changed. We really enjoyed & celebrated our 25th wedding Anniversary in Pattaya with the other members who is now our Extended family. The tour was well organized , covered most of the sight seeing locations & meeting time line.

I want to put it on record & I appreciate the efforts , patience & affections shown by our tour Manager Mr. Chetan Survey to all of us . We appreciate that the way he was taking care of all Senior ladies ( Aajis) & ensure that they all will enjoy the Trip at the fullest of their satisfaction. He has made our tour very comfortable & memorable. He is very nice human being & his way of giving even small instructions to all members in a very soft language. He is really a good Assets to Veena World.

Last but not the least hence forth we will prefer Veena world for all our tours.

Our best wishes to Veena World & Mr. Chetan Survey in their future assignments

Prafulla SummanwarASJW

Apan sarvajan alat Veena World chya sahali barobari
Videeshi phirnyacha anand gheltla kharokhari
Mehulchya vyavasthapanane mann zhale thakka
Tyamule pudhil sahalisathi consession cha amhi milavla hakka
Swaad ghetla vividha prakarchya ruchkar nashtyacha ni bharatiya jevanacha
Khup khup aashirwad ahe mehul la amchya sarvancha
Vividha hotel madhil soups,juices,sarbat piun dile truptateche dhekkar
Pudhil sahalila janyachi tarikh nakki kara lavkar
Bangkok-Pattaya yethil sarva show hote khupach chan
Mall madhe kharedi kartana haraple amche bhan
Malaysia madhil Gentingla gelyawar,tethe phirlyawar man gele harkhun
Vidnyanachya sahiyane manavane javal aanle gagan
Swachata va shista hya vabtit Singapore ahe khup fine
World Park madhe phirtana va Bird Show baghtana man zale prasanna
Ashich theva Veena World barobar tumchi ye-jaa
Changlya aathwani tumhi gheuni jaa
Ni vait aatwani visaruni jaa

Amchya sarva group tarfe Veena World la khup khup shubhechha
Mrs. Malati Ramesh KelkarMASJW 06 Dec 13

WE HAD A GREAT TOUR WITH YOU TO SINGAPORE MALAYSIA. PRACHI PURSWANI FROM YOUR GHATKOPAR OFFICE GUIDED US WELL WITH ALL THE REQUIRED INFORMATION.THERE WERE SOME PEOPLE WHO FACED PROBLEMS,BUT OUR TOUR WAS GOOD AS WE WERE INFORMED WELL.
WISH TO TRAVEL WITH VEENA WORLD AGAIN. THE EXPERIENCE WAS TOTALLY PAISA VASOOL. THANKS.

PRANJAL B.MAHAJANASSM 10 Nov 13
Our trip was excellent!!! We all enjoyed the trip. Hotels were very good. Food was very tasty especially fruits.
Rajesh was a very good tour manager. Even local tour guide TU was also giving us guidance time to time.
We all decided that next tour will be with Veena World Only.

Ramesh DharapASTJ
We had booked a tour to Thailand. Our tour manager Samir Narkar (uncle SAM) was excellent in his work. He was kind, humble and ready to solve any queries instantly. From day one we had a great time during the tour. The planning and execution made by you was spot on. The idea of theplas at the floating village and Haldiram bhel in the evening were pleasant surprise for us. The time management was perfect by Samir during the tour. The itinerary was planned perfectly and was not hectic. After the day’s sightseeing when we felt like having something to cool down, we would find coconut water or ice cream waiting for us! Sweet, juicy pineapple during the sightseeing was a treat for us! The one place included in the tour KRABI was WOW! The natural beauty of that place have no words! The hotels at all the places were good, but the service at Pattaya’s Woraburi The Ritz was slow and not up to the mark. Also the dinner in Phuket was the worst we had. Request to you from all the tour members to delete the same from your future tours. We had a gala time at the river cruise with delicious food. Not a single member stopped dancing till the cruise stopped! Samir treated us like we were his family. Please find a suitable bride for him(ha, ha, ha). The local tour guides, Max at Phuket and Natty at Pattaya and Bangkok were also great. We(all the tour members) had a great, great time together. Moti soap and attar on Diwali morning was super hit! All of us had faral that morning. The food packets given by you before and also after the tour concluded at Bangkok airport were exceptional! Please let us know any new destinations you will be planning in the future. Overall me and my family had a wonderful time.
Yogesh, Alpana, Aditya Apte ASTW 19 October 2014

The tour was nicely arranged by Veena World and the team. Tour manager Mr. Samir Narkar is an excellent guide and has taken lot of efforts and personal care towards the group. The tour was nicely framed in following facets of any tour : 1) Travel arrangements - Air as well as Super Luxury buses were very good, 2) Site seeing - Although some improvement is possible, the site seeing was nicely arranged. Suggested improvements are mentioned in form. 3) Hotels - Quality of hotels selected was very good.4) Food - Variety of food was served. Indian food of good quality was served every time. 5) Pricing - Tour was nicely fitted into price. 6) Time table - Tour was planned very nicely. All the time was utilised fully. Overall experience was very good. Wish to see you all on different tours.
S. S Mulye. ASTW 19 October 2014
I would like to thank you for arranging a smooth & amazing tour at Thailand. Our first tour with Veena World was memorable & we wish to have many more, it was a memorable tour in my life, and I would like to share the great experience we had during those 5 days. I have been a part of Thai Highlights tour from 26th Nov 2013 to 30th Nov along with my friends Omkar Warang & Abhijit Khodape and would like to convey that we enjoyed this tour to the fullest. I would like to inform you that we had a very good experience with Veena World. Hotels, food, sightseeing, adventure activities, and overall itinerary were excellent. Our small suggestion to Veena World Team for extra 1 night stay in Pattaya.I can’t forget to mention the name of one person, our Tour Manager Mr. Amit Sawant (Right from Mumbai Airport). He is really a hardworking and a nice person. He treated us like his family friend & second person is our Tour Advisor Bhakti Chitnis. We would like to thank you & your entire team (Specially for Mr. Amit Sawant – Tour Manager & Miss. Bhakti Chitnis – Tour Advisor) & not to forget the Thailand Tour Manager Mr. Rojer for making it a memorable experience. Thank you for a memorable tour of Thailand. I wish you All the Best and wish to see you again in my next trip.
Mr. Sachin TawdeASTH 26 Nov 13
I highly appreciate the thought for arranging the Women’s Special tour to Thailand. It was very nice to see Veena Patil herself with us giving her valuable time and sharing her experience. Keep it up. Our tour manager the great Ulka Patwardhan, God has blessed her with extra energy. Over all the tour was marvelous. We all enjoyed. Everything went nice and smoothly. Breakfast, Lunch and Dinner all was arranged well. Specially we working women need a break from our routine life, and your tour for only ladies gives us positive energy to our life. This tour gives us many good friends also in our life.
Lucy K. Dias ASWA 10 September 2014
My mother just came from Women's Special Thailand tour and I found tremendous changes in her. I never seen her this much happy ever before.
This all happened because of you only. My sister had honeymoon package at Himachal in May. Now my mother. Both travelled by Veena World only. And both are very satisfied with your hospitality. My mother never ever travelled alone ever before. But now she is with full of confidence. She just shown me her photo with you. And continuously praising you. I just want say you THANK YOU. Now you are part of our family.
Thank you once again. I wish grand success to Veena World. Last but not least Jaswandi your tour manager, thanks to her a lot for making my mother to feel special and boosting her. Now it is my turn in family. ...let us hope for best. We are always with you.
Milind Umape ASWA/WB 10 September 2014
Me & my wife, just completed our first Foreign tour to Thailand & Singapore!!
Great experience!!
Thank you Veen World!!
Jitendra Phadke
It was a wonderful time we have spent in Singapore-Malaysia-Thailand. All the hotels and the food arranged was excellent. The tour manager Sachin was very good.
God bless you.

Prabhakar Kotkar
I went on Veena World’s Singapore Malaysia Thailand tour, all the arrangements on tour including travel, hotels and food were excellent. We thoroughly enjoying without experiencing any kind of hassle whatsoever on tour. I had told you the same when we met in hotel Dwari. I, along with my wife, would like to thank your tour management Amit Kunte and the team Veena World for such excellent management. We would love to book a Europe tour with Veena World in July 2014.
Suhas Joshi
I went on Veena World’s Malaysia, Singapore tour.We were 6 members from our family out of that 5 were senior citizens. When we initially met at Mumbai CST Airport we were provided dry snacks which was very useful after check in and before flight take off. I like the idea of dry snacks. We were provided International / Global adaptor which was also very useful to charge the mobile or camera batteries.
We had no problems during the stay in Malaysia nor during travelling. All the Hotels were fantastic for example, First World hotel in Malaysia (Genting Highlands), The Pearl International in KL Malaysia and Studio M in Singapore. We enjoyed Indian food in Malaysia and Singapore also. The selection of Indian Restaurants was perfect.
Our tour manager Amit Sawant supported us very nicely. I appreciate his support during the whole tour to senior citizens and also friendly behavior with all. Time management was perfect which helps to cover all the points. The tour guides Ms.Sabrina in Malaysia and Mr Shankar in Singapore were also very nice. Overall experience was fantastic. All the members of my family are very happy for selecting Veena world for foreign tour.
All the back office/ support staff also supported us and guided us very nicely (Mahim and Thane branch also).I would like to thank Veena World for giving us a great foreign tour.

Mangesh Gadre
I am a practicing Orthopedic surgeon for last 30 years, in Pune. I recently toured to Rajasthan with Veena World.I have travelled all over India, U.S.A.-twice as my daughter is there, Thailand, Malaysia, Singapore. But as this was my first experience with a company that too with Veena World at its first year of independent venture, I had lot of suspense and tension. But my wife Smita and I werextremely satisfied by all the services extended to us ,Especially all hotels, food,& more than above the competent, patient and all the time jolly tour manager Mr. Subodh Jadhav was the best. My best wishes for Veena World
Dr.Sanjay KulkarniRJSP 04 Nov 13
First of all let me congratulate you for such marvelous achievement of organizing overseas tours within short span of time successfully.

Me and my wife Kavita Bhalerao had been to Thailand, Malaysia and Singapore in above tour. Our Tour Manager was Mr. Chetan Surve. No doubt he has taken care of everybody and provided proper guidance from time to time. Everything was excellent.

One more thing, in your recent Senior Citizens Thailand tour, my brother in law, Dr. Narendra Vaidya from Aurangabad participated and is extremely happy. I envy him that he could listen to your valuable business development experiences. I hope and wish for that opportunity, really, in near future.


Mukund Bhalerao

A BIG THANK YOU for all your efforts to make our Singapore Malaysia trip an absolutely comfortable and memorable event. Our parents are delighted by the care that was shown by you specifically. The trip was planned with all minute detailing. We take this opportunity to wish you and your family a Very Very Happy and Prosperous New Year. We are sure, It is only because of positive and energetic pillars like you, Veena World will keep growing as Stronger Brand day by day.
Anupama and Shripad Zare
We just completed a fabulous Singapore Malaysia tour with Mrs. Bhakti Chitnis as our tour manager!! I would like to give some feedback about the tour. First of all , thanks to Bhakti for all her guidance and assistance plus continued patience with all of us. Because of Bhakti , our tour was very interesting and enthusiastic. We will never forget her favorite slogan — ”Undeer mama ki Jai” She well managed all the itinerary schedules , making us all get ready in the morning. She was diligent in giving wake-up calls every day without failure. Overall tour was fabulous , we have no concerns or any issues. Looking forward for a similar great tour with Veena World and with Bhakti as our tour manager. Thanks for everything Ashutosh Chitrao
This was our first tour out of India and with Veena World. This tour was and will be really memorable to us and we had great time; enjoyed every moment.We appreciate the efforts of your team to have managed the tour programme well with maximum site seeing. Some points which would like to bring to your notice that accommodations provided during our tour were good except Hotel Ibis styles in Malaysia, this feedback is same from all our tour members and would request you to please change this hotel for this tour.
Also there was last minute intimation for change in hotel in Singapore from Hotel Holiday Inn to Hotel Village Bugis, we would request you to avoid such last minute changes since we did booking one half month prior to the tour. On a positive note, A Big Thanks to our Tour Manager Mr. Chetan Surve, he ensured that everything goes as per itinerary and covered each and every site in available time window. He has been very cooperative, supportive, adjustable and is a good human being. He has ensured that every person is on-board before leaving hotel and also during site-seeing. He was helpful to aged people in tour.I am sure that all other people in this tour would share the same feedback about the tour and tour manager. Probably next year or so we would plan for Europe tour with Veena World and would expect to have Mr.Chetan Surve as our Tour Manager. Thanking you and your team for this wonderful experience.
Rahul & Pranali Sonawane
Last week our family returned from an amazing vacation to Thailand & Singapore. All the arrangements done by Veena World were the best. Good hotels to stay, good food, comfortable travel & a well chalked-out itinerary made our vacation rocking. Our tour manager Dipiksha Shah was a fine lady who managed our group of 37 very well. She paid attention to all of us & made everybody comfortable. Kudos to her for taking good care of senior citizens in our group, including my mother-in-law. Also I would like to mention that our local guides – Angelina (Thailand) & Serene Yeo (Singapore) were outstanding and full of great fun-energy. We all are pleased with the tour arranged & executed by Veena World and look forward to travel with you in future tours to exotic European destinations. Thanks VEENA WORLD & Dipiksha…
Sandesh Chavan
It was a great pleasure to be a part of the tour conducted by Veena World to Singapore Thailand Malaysia. We are glad and pleased to give feedback about our complete satisfaction towards the hospitality and services provided by your team in making this tour a memorable one. We would like to be a part of your conducted tours in the future.
Our repeated thanks to all your members for putting efforts directly or indirectly in making this tour a success and pleasant one. Thanks.

Mr. & Mrs.Deshmane
I just returned from Thai Jewels tour. It was an excellent tour and I enjoyed a lot. Our tour manager Shweta was calm, composed and excellent. I am planning to take my dad next year to Singapore and Malaysia through Veena World, I had gone alone this time. However I enjoyed and felt relaxed. I have suggested Veena world to my brother , friends and relatives. It’s beautiful. I have given some suggestions regarding food and complimentary items to your team. One more thing, I visited Veena World office at Mahim one day before departure to cancel the trip due to military coup and curfew. However, your representative Ashwini convinced me to go and assured me that there will be no problem. Good I did not cancel. I love Veena World.
Rita Shewakramani
I had been on a tour to Singapore , Thailand , Malaysia with Veena World this month, I would really like to congratulate you & your team for making it a huge success. Everything was perfect the accommodation , food , tours etc. But your back office team in Pune needs improvement with respect to visa ,tour costs information & lot of things. Our tour manager, Akhilesh was outstanding in all respects. Hence, we all tour members have decided that we will always travel & tell all our friends & relatives to travel with VEENA WORLD.
Shriram Mutalik
Enjoyed your tour to Singapore Thailand Malaysia. It was a nice experience. We explored a new world.Kids also enjoyed a lot.
Nice stay and nice management. Tour guide Samir Narkar was very cooperative .He made our tour memorable. In spite of our busy schedule, we are planning to go with Veena World forever. Thanks to Samir Narkar and all the local guides.

Dr. Archana Chavan

Very firstly and fore mostly let me thank you for accommodating me in your group tour for Singapore and secondly planning and arranging for a splendid vacation after my training. It was a well-planned (though hectic) exploration. It might not have been possible for me had I been on my own.Mr. Rajesh Gracias is a wonderful tour manager and indeed very kind and helpful, just the kind of standard that I expected from Veena World. It was the best decision I made to join your tour. Thanks for making my entire trip memorable and successful. Hope to travel with you for more trips in the coming future…CHEERS FOR VEENA WORLD
Pradnya Vadke